Dzisiaj jest sobota, 14 lipca 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
 
Pełna oferta wydawnicza
 
Działalność usługowa
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
    Kontakt
    Kadra kierownicza
 
Oferta wydawnicza
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
Rozprawy naukowe i monografie

nr 18 (2006 r.) "Woda w krajobrazie rolniczym" red. naukowa W. Mioduszewski
nr 17 (2006 r.) Leszek Łabędzki: "Susze rolnicze. Zarys problematyki oraz metody monitorowania i klasyfikacji" cena 30 zł
nr 16 (2006 r.) Z. Miatkowski, S. Turbiak, W. Kowalik, A. Sołtysik, J. Lewiński: "Przydatność zdjęć satelitarnych Landsat TM do identyfikacji intensywnie odwodnionych siedlisk hydrogenicznych w rejonie KWB BeŁchatów" - cena 20 zł
nr 15 (2005 r.) "Podstawy techniczne modernizacji wałów przeciwpowodziowych i renaturyzacji małych rzek" - red. naukowa M. Borys - cena 20 zł
nr 14 (2005 r.) Teresa Kozłowska: "Zmiany zbiorowisk łąkowych na tle różnicowania się warunków siedliskowych w charakterystycznych obszarach dolin rzecznych Polski Centralnej" .
- cena 25 zł
nr 13 (2005 r.) Stefan Pietrzak: "Optymalizacja wykorzystania azotu i fosforu w gospodarstwach prowadzących chów bydła mlecznego na Podlasiu" - cena 15 zł
nr 12 (2004 r.) Z. Wasilewski: "Zbiór pojęć i nazw używanych w łąkarstwie" cena 20 zł
nr 11 (2004 r.) W. Dembek, N. Dobrzyńska, A. Liro: "Problemy zachowania różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich w kontekście zmian wspólnej polityki rolnej" - cena 15 zł
nr 10 (2003 r.) Jan Łabętowicz, Andrzej Radecki, Zbigniew Wasilewski: "Waloryzacja obszarów wiejskich na potrzeby inwestycji środowiskowych" - cena 15 zł
nr 9 (2003 r.) Edmund Kaca, Leszek Łabędzki, Sławomir Chrzanowski, Izabela Czaplak, Wiesława Kasperska-Wołowicz: "Gospodarowanie zapasami wody użytecznej gleb torfowo murszowych w warunkach regulowanego odpływu w różnych regionach agroklimatycznych Polski" - cena 20 zł
nr 8 (2003 r.) Andrzej Olchawa: "Właściwości gruntowych kompozytów jako materiału do budowy obwałowań przeciwpowodziowych" - cena 20 zł
nr 7 (2003 r. ) Adam Sołtysik, Zygmunt Miatkowski:   "Rozmieszczenie korzeni roślin uprawnych w glebie w warunkach stosowania zabiegów agromelioracyjnych"   - cena 15 zł
nr 6 (2003 r.) Zbigniew Kowalewski: "Wpływ retencjonowania wód powierzchniowych na bilans wodny małych zlewni rolniczych" - cena 20 zł
nr 5 (2002 r.) "Aktualne problemy ochrony mokradeł. Czynna ochrona przyrody mokrdeł" - red. naukowa W. Dembek - cena 15 zł
nr 4 (2002 r.) "Aktualne problemy ochrony mokradeł. Walory przyrodnicze mokradeł a ich rolnicze użytkowanie" - red. naukowa W. Dembek
nr 3 (2002r. ) Tadeusz Durkowski:   "Skuteczność zabiegów agromelioracyjnych i drenowania wybranych gleb Pomorza Zachodniego" 
nr 2 (2002 r.) Stefan Pietrzak: Ocena potencjalnych strat azotu na podstawie bilansu w gospodarstwach rolnych o zróżnicowanym udziale użytków zielonych. (cena 12 zł)
nr 1 (2002 r.) Tadeusz Marcinkowski: Identyfikacja strat azotu w towarowych gospodarstwach rolnych Żuław Wiślanych. (cena 15 zł)
Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 
Oferta wydawnicza
 
  Pełna oferta
wydawnicza
 
     
  Journal of Water
and Land
Development

 
  Woda-Środowisko-
Obszary Wiejskie
- prace zbiorowe

 
  Woda-Środowisko-
Obszary Wiejskie
rozprawy
monografie

 
  Wiadomości IMUZ
 
 

Biblioteczka
Wiadomości IMUZ

 
  Rozprawy
Habilitacyjne

 
  Materiały
Seminaryjne

 
  Materiały
Instruktażowe

 
  Materiały
Informacyjne

 
  Zeszyty
Edukacyjne

 
  Inne
 
  Informator IMUZ
 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-06-20 9:30