Dzisiaj jest czwartek, 13 września 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
 
Pełna oferta wydawnicza
 
Działalność usługowa
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Oferta wydawnicza
Inne
E. Jędryka (2006 r.): Proekologiczne budowle wodne. Poradnik. Wydawnictwo IMUZ, Falenty
S. Twardy, M. Kopacz, J. Barszczewski, Z. Wasilewski (2006 r.): Działania Wspólnoty Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (PROW 2004-2006)
Wydawnictwo IMUZ - Falenty
A. Jaguś, S. Twardy (2006 r.): Wpływ zróżnicowanego użytkowania łąki górskiej na plonowanie runi i cechy jakościowe odpływających wód
Wydawnictwo IMUZ - Falenty - Kraków
W. Mioduszewski (2006 r.): Małe zbiorniki wodne
Wydawnictwo IMUZ - Falenty
M. Borys (2006 r.): Metody modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych z zastosowaniem nowych technik i technologii
Wydawnictwo IMUZ - Falenty
Ekofizjologiczno-urbanistyczne uwarunkowania zagospodarowania rejonu Jeziorka Czerniakowskiego w Warszawie - wybrane zagadnienia - red. naukowa: M. Fic
Falenty, 2004
T. Durkowski, P. Wesołowski: Sposoby gromadzenia nawozów naturalnych a ochrona jakości zasobów wodnych na obszarach wiejskich (zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk Rolniczych) - Materiały edukacyjne
Szczecin, 2004 (3 zł)
T. Durkowski, P. Wesołowski, T. Woroniecki: Dopływ zanieczyszczeń do jeziora Miedwie z jego bezpośredniej zlewni oraz możliwości ich ograniczenia. red. naukowa - T. Durkowski, J. Pawlik-Dobrowolski
Wydawnictwo IMUZ, Falenty-Szczecin 2004
S. Jurczuk, J. Lipiński, B. Bem-Bajena, A. Łempicka, J. Pawlik-Dobrowolski (2004 r.): Nawadnianie podsiąkowe jako podstawa zwiększenia retencji wodnej małych dolin rzecznych. Wydawnictwo IMUZ - Falenty
E. Jędryka (2003 r.): Renaturyzacja małych cieków nizinnych . Wydawnictwo IMUZ - Falenty (10 zł)
Kształtowanie się elementów obiegu materii w systemach stawów o funkcji gospodarczej i ekologicznej - pod redakcją: J. Pawlika-Dobrowolskiego i A. Łempickiej. Wydawnictwo IMUZ - Falenty 2003 (12 zł)
Kryteria wyznaczania wód i obszarów wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych (na terenie RZGW w Krakowie). Wydawnictwo IMUZ - Kraków 2003 - nakład wyczerpany
Jubileuszowa Konferencja Naukowa "Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie" - streszczenia referatów i wystąpienia na uroczystej sesji Rady Naukowej IMUZ. Wydawnictwo IMUZ - Falenty, 24-25 listopada 2003
E. Jędryka (2003 r.) - red. naukowa: Renaturyzacja dolin rzecznych na obszarach zmeliorowanych wyłączonych z produkcji rolniczej na przykładzie obiektów Rudnia, Małynka, Tyniewicze. Wydawnictwo IMUZ - Falenty (10 zł)
J. Baeszczewski, M Fabianowicz, B. Huflejt, A. Wasilewski (2003 r.) - red. naukowa J. Barszczewski: Rezerwat przyrody "Stawy Raszyńskie". Walory przyrodnicze i historyczne. Przewodnik. - (10zł)
J. Fatyga, L. Nadolna (2003 r.): Obiekt doświadczalny w Mostowicach. Znaczenie dla nauki i praktyki rolniczej w terenach górskich w Sudetach. Wydawnictwo IMUZ - Falenty
W. Mioduszewski (2003 r.): Mała retencja. Ochrona zasobów wodnych i środowiska naturalnego. Poradnik. Wydawnictwo IMUZ - Falenty  - cena 15 zł - nakład wyczerpany
M. Borys, K. Mosiej (2003 r.): Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych. Wydawnictwo IMUZ - Falenty 
Zasady produkcji i wykorzystania pasz łąkowo-pastwiskowych jako bezpiecznego ogniwa w łańcuchu pokarmowym. - red. nauk.: H. Jankowska-Huflejt, J. Zastawny
Wydawnictwo IMUZ - Falenty 2003 (15 zł)
W. Mioduszewski, E. P. Querner (2002 r.): Hydrological system analysis in the valley of Biebrza river , Wydawnictwo IMUZ - Falenty
M. Borys, K. Mosiej, J. Czartoryski, P. Filipowicz (2002 r.): Wytyczne stosowania odpadów pogórniczych z kopalni BOGDANKA do budowy wałów przeciwpowodziowych i innych budowli hydrotechnicznych , Wydawnictwo IMUZ - Falenty- cena 10 zł
S. Twardy, M. Kopacz, A. Jaguś (2002 r.): Charakterystyka przyrodnicza zlewni Grajcarka ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego i użytkowania terenu Wydawnictwo IMUZ Falenty-Kraków - nakład wyczerpany
Zagospodarowanie doliny Iłżanki w aspekcie aktywizacji turystyki Wydawnictwo IMUZ Falenty-Kraków 2002 r. - nakład wyczerpany
S. Jagła, S. Kopeć, R. Kostuch, A. Misztal, J. Ostrowski, H. Żywotko (2002 r.): Użytki ekologiczne w terenach górskich. Wydawnictwo IMUZ Falenty-Kraków 
H. Jankowska-Huflejt, J. Zastawny (2001) - red. naukowa: Niskonakładowa produkcja rolnicza z wykorzystaniem pasz z użytków zielonych w Karpatach Polskich. Wydawnictwo IMUZ - Falenty - cena 20 zł
S. Twardy, R. Kostuch (2001 r.) Charakterystyka obszarów wiejskich w zlewni Iłżanki. Wydawnictwo IMUZ Falenty-Kraków
Pr. zbiorowa pod red. S. Twardego (2001 r.): Trwała okrywa roślinna jako podstawa zrównoważonego rozwoju rolnictwa w zlewniach karpackich. Materiały z konferencji naukowej. 9-11 paˇdziernika 2001 r. Stacja Badawcza Jaworki - nakład wyczerpany
S. Twardy, R. Kostuch (2001 r.) Charakterystyka przyrodnicza zlewni Iłżanki ze szczególnym uwzględnieniem użytków zielonych. - nakład wyczerpany
A. Misztal (2001 r.): Produkcyjne wykorzystanie wody oraz odpływ wgłębny w zależności od sposobu użytkowania gleby w warunkach górskich. - nakład wyczerpany
J. Fatyga, A. Górecki (2001 r.): Kształtowanie granic rolno-leśnej i darniowo-polowej w Sudetach (cena 40 zł)
Pr. zbiorowa pod red. A. Sapka (2000 r.): Scientific basis to mitigate the nutrient dispersion into the environment. Naukowe podstawy ograniczania rozpraszania składników nawozowych do środowiska (cena 30 zł)
W. Mioduszewski (2000 r.): Some aspects of water management in the valley of Biebrza River (cena 30 zł)
W. Mioduszewski (1999 r.): Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym (cena 25 zł) - nakład wyczerpany
Pr. zbiorowa pod red. O. Oenema, A. Sapek (2000 r.): Effects of liming and nitrogen fertilizer application on soil acidity and gaseous nitrogen oxide emissions in granssland systems (cena 15 zł)
St. Twardy, R.G. Hamnett (2000 r.): Niskonakładowe sposoby wypasu owiec w Karpatach Polskich (cena 5 zł)
J. Zastawny, R.G. Hamnett, H. Jankowska-Huflejt (2000 r.): Zakiszanie runi łąkowej (cena 5 zł)
W. Roguski (2001 r.): Historia melioracyjnej placówki naukowej w Bydgoszczy - Oddziału Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (1922 - 2001)
M. Fabianowicz (2001 r.): Falenty. Bibliografia (cena 15 zł)
M. Fabianowicz (1999 r.): Falenty. Zarys historyczny (cena 10 zł)
R. Walewski (1998 r.): Jaworki. Mały przewodnik po okolicy (cena 10 zł)
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych - Zeszyt 459 (1998 r.) - Woda w obszarach wiejskich (cena 15 zł)
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych - Zeszyt 435 (1997 r.) - Kształtowanie ekologicznie i ekonomicznie zrównoważonych obszarów rolniczych w regionie dominacji gospodarki łąkowo-hodowlanej na przykładzie Kotliny Kurpiowskiej (cena 10 zł)
Praca zbiorowa (1992 r.): Ochrona przed powodzią (cena 10 zł)
Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 
Oferta wydawnicza
 
  Pełna oferta
wydawnicza
 
     
  Journal of Water
and Land
Development

 
  Woda-Środowisko-
Obszary Wiejskie
- prace zbiorowe

 
  Woda-Środowisko-
Obszary Wiejskie
rozprawy
monografie

 
  Wiadomości IMUZ
 
 

Biblioteczka
Wiadomości IMUZ

 
  Rozprawy
Habilitacyjne

 
  Materiały
Seminaryjne

 
  Materiały
Instruktażowe

 
  Materiały
Informacyjne

 
  Zeszyty
Edukacyjne

 
  Inne
 
  Informator IMUZ
 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:17