Dzisiaj jest sobota, 14 lipca 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
 
Pełna oferta wydawnicza
 
Działalność usługowa
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
    Kontakt
    Kadra kierownicza
 
Oferta wydawnicza
Informator IMUZ

stała wkładka w kwartalniku "Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie"
Wykaz opublikowanych artykułów

Rok 2006

Nr 1

S. Drupka: "Przewidywane przeobrażenia w dolinowych systemach melioracyjnych w perspektywie 10-20 lat"
F. Misiewicz: "Aprobaty techniczne IMUZ wydane w 2005 r."
E. Kaca: "Infrastruktura wodno-ściekowa na wsi w świetle publikacji GUS"

Nr 2

W. Dembek, N. Dobrzyńska: "Doświadczenia z wdrażania > Krajowego programu rolno-środowiskowego< jako podstawa jego optymalizacji"
I. Dirksen, W. Mioduszewski: "Krótka historia ochrony przed powodzią Niziny Walichnowskiej"
J. Prokopowicz, P. Wesołowski: "Ocena gospodarcza różnych technologii stosowania gnojówki bydlęcej na łąkach położonych na glebach torfowo-murszowych"

Nr 3

S. Twardy: "Zasady dofinansowania rolnictwa na obszarze Karpat"
F. Misiewicz: ""Aprobaty technicznie - wymagania prawne i stan obecny"
Sapek, A. Sapek: "Nagromadzenie składników nawozowych w glebie i wodzie gruntowej z zagrody i jej otoczenia w gospodarstwach demonstracyjnych w dwóch gminach województwa kujawsko-pomorskiego"

Rok 2005

Nr 1

T. Liziński, M. Augustyniak "Wodno-glebowe uwarunkowania uprawy wierzby energetycznej"

S. Drupka: "Informacja o możliwych zastosowaniach lewarów hydraulicznych w urządzeniach i budowlach wodno-melioracyjnych"

J. Ostrowski: "Prace badawczo-rozwojowe i ważniejsze osiągnięcia naukowo-wdrożeniowe IMUZ w latach 2000-2004"
F. Misiewicz: "Aprobaty techniczne IMUZ wydane w 2004 r."

Nr 2

I. Szewczyk: "Ekologiczna produkcja zwierzęca w świetle istniejących uregulowań prawnych"
Z. Kowalewski: "Wykorzystanie energii jako elementu rozwoju energetyki odnawialnej"

Nr 3

L. Łabędzki, H. Jankowska-Huflejt: "Aktualna problematyka badawczo-rozwojowa objęta pracami opublikowanymi w czasopiśmie > Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie<"
P. Wesołowski, T. Durkowski: "Wykorzystanie gnojówki i obornika w nawożeniu użytków rolnych"
Z. Wasilewski: "Realne możliwości wykorzystania różnych siedliskowo użytków zielonych do wypasu zwierząt"

Nr 4

H. Jankowska-Huflejt, B. Wróbel, A. Gukowska, W. Burs: "Czynniki kształtujące trwałość użytków zielonych"
J. Zastawny, H. Jankowska-Huflejt, J. Prokopowicz: "Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw ekologicznych z dużym udziałem użytków zielonych"
L. Nadolna:",Zagrożenia i ochrona użytków zielonych w Sudetach"
J. Janecki: "Użytki zielone w wiejskim krajobrazie"

Rok 2004

Nr 1

I. Czaplak, E. Szymczak: "Złoty Jubileusz" Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych
P. Wesołowski: Wpływ nawożenia gnojowicą na zawartość składników mineralnych w wodach gruntowych
F. Misiewicz: Aprobaty techniczne IMUZ wydane w 2003 roku
H. Jankowska-Huflejt, R. Moraczewski: Podstawy prawne rolnictwa ekologicznego w Polsce

Nr 2

J. Zastawny, G. Bernatowicz: Krajowe i unijne regulacje prawne produkcji suszu z zielonek
S. Drupka: Tereny rezerw rozwojowych (TRR) jako element obszarów trwałej zieleni
R. Moraczewski, H. Jankowska-Huflejt: Dotacje na utrzymanie ekstensywnych łąk i pastwisk

Nr 3

M. Borys, J. Rycharska: Analiza stanu wałów przeciwpowodziowych oraz zakresu wykonywania okresowych ocen ich stanu technicznego
T. Szymczak, C. Szelenbaum: Wpływ urbanizacji na wezbrania opadowe na przykładzie małej zlewni nizinnej

Nr 4

S. Drupka: Nowy typ uniwersalnej zastawki melioracyjnej samosterującej się hydraulicznie do poprawienia gospodarki wodnej w systemach melioracyjnych
B. Wróbel, H. Jankowska-Huflejt, J. Zastawny: Porównanie chowu bydła w gospodarstwach ekologicznych w Polsce na tle gospodarstw konwencjonalnych


Rok 2003

Nr 1

F. Misiewicz: 10 pytań i odpowiedzi dotyczących aprobat technicznych
F. Misiewicz: Aprobaty techniczne IMUZ wydane w 2002 roku
J. Ostrowski: Czasopismo "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie" - profil merytoryczny na tle tematycznej struktury opublikowanych prac
H. Jankowska-Huflejt, R. Moraczxewski, J. Zastawny: Stan i wykorzystanie użytków zielonych w Polsce
J. Zastawny, H. Jankowska-Huflejt: Znaczenie pasz z użytków zielonych w ograniczeniu zagrożeń zdrowotnych zwierząt i ludzi

Nr 2

J. Zastawny: Osiemdziesięciolecie życia i pracy Pana Profesora dra hab. inż. Romana Moraczewskiego
T. Szymczak, C. Szelenbaum: Badania odpływu podpowierzchniowego w zlewni górnej Mławki

Nr 3

J. Fatyga, M. Wiatkowski: Rola małych eksperymentalnych zlewni w badaniach hydrologicznych w Sudetach
W. Mioduszewski: Gospodarka wodna w rolnictwie na III Światowym Forum Wodnym

Nr 4

E. Kaca: Pięćdziesięciolecie Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
R. Moraczewski, H. Jankowska-Huflejt: Perspektywy wykorzystania trwałych użytków zielonych po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Rok 2002

Nr 1

S. Zawadzki: Jubileusz 90-lecia urodzin Profesora Józefa Prończuka
L. Łabędzki: Jubileuszowa konferencja naukowa pt. "Problemy gospodarowania wodą w glebie obszarów rolniczych w aspekcie jakości środowiska przyrodniczego"
W. Mioduszewski: Kształtowanie zasobów wodnych w obszarach rolniczych
J. Ostrowski: Kształtowanie warunków wodnych gleb uprawnych w świetle ich prawidłowego natlenienia
A. Sapek, B. Sapek, S. Pietrzak: Podsumowanie wyników badań w kampanii pomiarowej przeprowadzonej w Falentach w ramach projektu FAIR3 CT96-1920 "Kontrola gazowych emisji tlenków azotu z użytków zielonych w Europie

Nr 2

A. Kiryluk: Geneza i rodzaje torfowisk oraz ich wykorzystanie w rolnictwie
J. Deptuła: Aktualne warunki działania zakładów torfowych w Polsce w świetle prawa geologicznego i górniczego
S. Jurczuk: Gospodarcze i przyrodnicze następstwa melioracji torfowisk
T. Siedlecki, S. Ostrzyżek, W. Dembek: Torfowiska Polski w bazach danych Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych

Nr 3

W. Mioduszewski: Problemy ochrony i użytkowania wody na obszarach wiejskich

Nr 4

P. Nadany: Ocena zależności między wahaniem poziomu wody gruntowej a stężeniem azotu mineralnego w wodzie na terenie różnie użytkowanych obiektów na glebach torfowych

 

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 
Oferta wydawnicza
 
  Pełna oferta
wydawnicza
 
     
  Journal of Water
and Land
Development

 
  Woda-Środowisko-
Obszary Wiejskie
- prace zbiorowe

 
  Woda-Środowisko-
Obszary Wiejskie
rozprawy
monografie

 
  Wiadomości IMUZ
 
 

Biblioteczka
Wiadomości IMUZ

 
  Rozprawy
Habilitacyjne

 
  Materiały
Seminaryjne

 
  Materiały
Instruktażowe

 
  Materiały
Informacyjne

 
  Zeszyty
Edukacyjne

 
  Inne
 
  Informator IMUZ
 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2006-11-23 13:27