Dzisiaj jest piątek, 31 sierpnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Zakłady naukowo-badawcze
ZAKŁAD ZASOBÓW WODNYCH

Falenty, 05-090 Raszyn
Centrala tel. (0-22) 720-05-31 do 6

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski

  Kierunki badań:

Ocena oraz kształtowanie zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych w krajobrazie rolniczym do celów gospodarowania wodą w rolnictwie i ochrony środowiska przyrodniczego. 

 

  Zakres prac:

 • opracowywanie i opiniowanie strategii w zakresie kształtowania i odbudowy zasobów wody w obszarach wiejskich;

 • badania bilansu wodnego i jakości wody w małych zlewniach rolniczych, w tym badania zjawisk i procesów kształtujących bilans wodny zlewni;

 • podstawy hydrologiczne i hydrogeologiczne oceny i prognozy zmian zasobów wód powierzchniowych i gruntowych;

 • modelowanie przepływu w ciekach, ruchu wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń, modele regionalne oraz typu opad-odpływ;

 • badanie chemizmu wód powierzchniowych i podziemnych, wpływ działalności rolniczej na jakość wód;

 • badania wpływu melioracji i innych działań gospodarczych oraz użytkowania terenu na obieg wody w zlewni rolniczej, regulowanie obiegu wody i materii w małych zlewniach poprzez kształtowanie przestrzeni rolniczej i eksploatację systemów melioracyjnych;

 • metody ochrony przeciwpowodziowej dolin rzecznych i sposoby zwiększania retencji dolinowej;

 • teoretyczne podstawy gospodarowania wodą w rolnictwie z uwzględnieniem małych zbiorników wodnych, w aspekcie poprawy bilansu wodnego oraz ochrony środowiska przed zanieczyszczaniem; 

 • techniczne i nietechniczne metody retencjonowania wody w zlewniach rolniczych i ich wpływ na jakość i zasoby wód gruntowych i powierzchniowych; 

 • badania dotyczące wpływu zbiorników i budowli piętrzących na wody gruntowe terenów przyległych; 

 • metody gospodarowania wodą w ciekach oraz naturalnych i sztucznych zbiornikach w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczania zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych;

 • renaturyzacja dolin rzecznych, ochrona mokradeł.

  Publikacje

  Pracownicy zakładu
 

Nazwisko Stanowisko Telefon wew.
e-mail
prof. dr hab. 
Waldemar Mioduszewski
Kierownik Zakładu 211
doc. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski Docent
212
dr inż. Tomasz Szymczak Adiunkt
202
dr inż. Alicja Ślesicka Adiunkt
212
dr Robert Żurawski Adiunkt  
mgr Monika Hardej Asystent 201
Sławomira Klasicka Starszy technik
204
Benedykt Rudnicki Starszy technik
210

Powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Zakłady naukowo-badawcze  
     
  Zakład Chemii
Gleby i Wody

 
  Zakład Inżynierii
Wodno-
Melioracyjnej

 
  Zakład
Łąk i Pastwisk

 
 

Zakład Ochrony
Przyrody Obszarów
Wiejskich

 
  Zakład
Sanitacji Wsi

 
  Zakład Studiów
Regionalnych
Rozwoju
Obszarów Wiejskich

 
  Zakład
Zasobów Wodnych

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:14