Dzisiaj jest wtorek, 04 grudnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Regionalne Ośrodki Badawcze
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK BADAWCZY W SZCZECINIE

71-504 Szczecin, ul. Czesława 9,
tel/fax: (0-91) 423-19-08
tel. (0-91) 422-27-15

Dyrektor Ośrodka: doc. dr hab. Tadeusz Durkowski

  Kierunki badań:

doskonalenie zasad gospodarowania wodą i zasobami przyrody w celu racjonalnego urządzania i użytkowania obszarów wiejskich w warunkach województwa zachodniopomorskiego.

  Zakres prac badawczych:

 • badania stosunków wodnych gleb ze szczególnym uwzględnieniem retencjonowania wody w profilu glebowym, m. in. modernizacja systemów melioracyjnych, agromelioracje gleb ciężkich i płytkich organicznych;

 • ocena uwilgotnienia gleb zmeliorowanych w celu doskonalenia technik regulacji stosunków wodnych na poziomie działu, obiektu drenarskiego i małej zlewni rolniczej;

 • ocena transferu zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych i gruntowych w małych zlewniach w zależności od ich użytkowania i zagospodarowania;

 • ocena wpływu infrastruktury sanitarnej wsi na transfer zanieczyszczeń w zlewniach o szczególnych walorach krajobrazowych, atrakcyjnych turystycznie;

 • rozpoznanie procesów i wzajemnych uwarunkowań przemieszczania się substancji mineralnych w glebie, na obiektach melioracyjnych i siedliskach gospodarstw (m.in. systemy z zamkniętym obiegiem wody);

 • ustalenie kryteriów (hierachizacja celów), zasad gospodarowania na zmeliorowanych obszarach polderowych (ochrona zasobów przyrody czy dalsza działalność rolniczo-gospodarcza);

 • organizacja przestrzeni produkcyjnej (lasy - użytki zielone - grunty orne - użytki ekologiczne) na obszarach o szczególnych walorach krajobrazowych;

 • optymalizacja nawożenia (szczególnie organicznego) w zróżnicowanych siedliskach glebowo wodnych (m.in. ochrona jakości zasobów wodnych);

 • ocena obiegu i bilansu składników nawozowych w przykładowych gospodarstwach rolnych województwa zachodniopomorskiego;

 • ocena procesów degradacji zmeliorowanych a nie użytkowanych dużych obszarów bagiennych (m. in. ocena poza produkcyjnego regulowania stosunków wodnych na zmeliorowanych mokradłach);

 • ochrona przed powodzią terenów polderowych (m.in. kontrola wałów);

 • ocena przydatności obszarów zmeliorowanych dla rolnictwa i na cele pozarolnicze.

  Zakres usług badawczych

 • oceny oddziaływania na środowisko produkcji rolnej, inwestycji rolniczych i budowli ziemnowodnych;

 • monitoring zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych;

 • szkolenia w zakresie ochrony środowiska na obszarach wiejskich i oddziaływania produkcji rolnej na środowisko;

 • modernizacje systemów melioracyjnych.

  Pracownicy Ośrodka:

Nazwisko

Stanowisko Telefon
e-mail
doc. dr hab. Tadeusz Durkowski Dyrektor ZOB (0-91) 423-19-08
prof. dr hab. Piotr Wesołowski Profesor (0-91) 422-27-15
dr inż. Piotr Burczyk Adiunkt (0-91) 423-19-08
dr inż. Ryszard Konieczny Adiunkt (0-91) 423-19-08
dr Krzysztof Ziarnek Adiunkt  
mgr inż. Renata Laszuk Asystent (0-91) 422-27-15
dr inż. Tomasz Korybut Woroniecki Adiunkt (0-91) 422-27-15
Anita Tereszkiewicz Starszy referent  

Powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Regionalne
Ośrodki Badawcze
 
     
  Dolnośląski
Ośrodek Badawczy
we Wrocławiu

 
  Małopolski
Ośrodek Badawczy
w Krakowie

 
  Wielkopolsko-
Pomorski Ośrodek Badawczy
w Bydgoszczy

 
 

Zachodniopomorski
Ośrodek Badawczy
w Szczecinie

 
  Żuławski
Ośrodek Badawczy
w Elblągu

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:17