Dzisiaj jest wtorek, 04 grudnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Regionalne Ośrodki Badawcze
WIELKOPOLSKO-POMORSKI OŚRODEK BADAWCZY IMUZ W BYDGOSZCZY

85-174 Bydgoszcz, ul. Glinki 60,
tel. (0~52) 375 01 07  lub  (0~52) 375 01 45
fax: (0~52) 370 02 16
e-mail: imuzbyd@by.onet.pl

Dyrektor Ośrodka: prof. dr hab. Leszek Łabędzki

  Kierunki badań:

przyrodniczo-środowiskowe i rolniczo-ekonomiczne uwarunkowania racjonalnego użytkowania zasobów glebowych i wodnych w Wielkopolsce i na Pomorzu.

  Zakres prac badawczych:

 • gospodarowanie wodą w rolnictwie w aspekcie ilości oraz jakości zasobów wodnych i glebowych;

 • agrometeorologia oraz potrzeby i niedobory wodne roślin

 • przyrodnicze i technologiczne podstawy oraz metody i systemy techniczne nawodnień upraw polowych i użytków zielonych;

 • rolnicze, organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania nawodnień deszczownianych upraw polowych i użytków zielonych;

 • systemy gospodarowania wodą i rozrządu wody w dolinowych systemach melioracyjnych i w zlewniach rolniczych;

 • przyrodnicze podstawy, metody i techniki agromelioracji i drenowania;

 • ochrona, rekultywacja i zagospodarowanie gleb i terenów rolniczych;

 • jakość fizyczna gleb w odniesieniu do ich funkcji dla rolnictwa, gospodarki wodnej i środowiska;

 • metody badania własności fizyko-wodnych gleb i typowania użytków rolnych do melioracji;

 • współdziałanie zabiegów agromelioracyjnych z nawożeniem i zabiegami agrotechnicznymi oraz melioracje powierzchniowe;

 • badania odpływów składników biogennych z wodami drenarskimi pod wpływem działalności rolniczej.

  Zakres usług badawczych:

 • opracowanie i opiniowanie strategii w zakresie melioracji rolnych;

 • doradztwo w zakresie projektowania systemów melioracyjnych oraz typowania obszarów do melioracji;

 • przygotowanie materiałów instruktażowych dla potrzeb praktyki melioracyjnej, rozwiązywanie doraźnych problemów w ramach współpracy z terenową służbą melioracyjną oraz upowszechnianie postępu naukowo-technicznego;

 • badania usługowe w zakresie właściwości fizyko-chemicznych gleb, wody i materiału roślinnego;

 • określanie charakterystyk retencyjnych gleb (krzywe pF);

 • gromadzenie i udostępnianie wyników pomiarów regionalnych stacji agrometeorologicznych, tematyczne zestawienia dokumentacyjne;

 • opinie i ekspertyzy w zakresie agrometeorologii;

 • szkolenia użytkowników systemów wodno-melioracyjnych w celu zapewnienia właściwego utrzymania urządzeń melioracyjnych oraz ochrony i wykorzystania zasobów wody dla celów produkcyjnych i ekologicznych;

  Badania regionalne:

 • badania mikroklimatyczne w dolinie Noteci;

 • weryfikacja zasad i wskaźników sterowania nawodnieniami w dolinie Noteci i na Kujawach;

 • system telemetryczny gospodarowania wodą i rozrządu wody w dolinie Noteci;

 • podstawy metodyczne systemu monitorowania suszy w Wielkopolsce i na Kujawach.

  Pracownicy ośrodka:

Nazwisko

Stanowisko Telefon wew.
e-mail
prof. dr hab. Leszek Łabędzki Dyrektor Ośrodka 24
bezp. (0~52) 370 02 17
doc. dr hab. Zygmunt Miatkowski Docent 26
dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz Adiunkt 21
dr inż. Adam Sołtysik Adiunkt 23
dr inż. Janusz Turbiak Adiunkt 23
mgr inż. Andrzej Weyna St. specjalista inż.-tech. 22
mgr Karolina Smarzyńska Asystent 22
mgr inż. Ewa Kanecka-Geszke Asystent 27
Andrzej Wierzbiański Kierownik Sekcji
Adm. - Tech.
28
Grzegorz Bartkowski Starszy technik 25
Bernadeta Fligiel Starszy technik 25, 30
Jan Meller Starszy technik 25
Renata Wiśniewska Starszy technik 25, 30

Strona domowa zakładu

Powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Regionalne
Ośrodki Badawcze
 
     
  Dolnośląski
Ośrodek Badawczy
we Wrocławiu

 
  Małopolski
Ośrodek Badawczy
w Krakowie

 
  Wielkopolsko-
Pomorski Ośrodek Badawczy
w Bydgoszczy

 
 

Zachodniopomorski
Ośrodek Badawczy
w Szczecinie

 
  Żuławski
Ośrodek Badawczy
w Elblągu

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-11-27 8:18