Dzisiaj jest sobota, 05 maja 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Zakłady naukowo-badawcze
ZAKŁAD SANITACJI WSI

Falenty, 05-090 Raszyn
Centrala tel. (0-22) 720-05-31 do 6

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Stefan Russel

  Kierunki badań:
 • metody programowania i wskazówki projektowania inwestycji z zakresu zaopatrzenia w wodę, kanalizacji oraz unieszkodliwiania ścieków, osadów i odpadów na terenach wiejskich;

 • wybrane zagadnienia wybrane z eksploatacją systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, unieszkodliwiania gnojowicy, osadów i odpadów;

 • technologie eksploatacji i uzdatniania wody, unieszkodliwiania ścieków wiejskich, gnojowicy oraz ścieków i odpadów przemysłu rolno-spożywczego w naturalnym środowisku przyrodniczym, a także zasady wykorzystania roślinności w procesie unieszkodliwiania ścieków i osadów ściekowych.

  Zakres prac:

 • budowa ujęć wód podziemnych i wyznaczanie wokół nich stref ochronnych;

 • budowa małych przydomowych oczyszczalni ścieków;

 • przeglądy środowiskowe oraz oceny oddziaływania na środowisko dla wszystkich obiektów zlokalizowanych w obszarach wiejskich i rolniczych;

 • prognozy skutków zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na środowisko;

 • realizacja operatów wodno-prawnych, prac monitoringowych ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu wód podziemnych w rejonie miejsc składowania odpadów i innych prac z zakresu szeroko pojętej problematyki ochrony środowiska;

 • opracowywanie i opiniowanie strategii w zakresie sanitacji wsi;

 • doskonalenie technologii i metod uzdatniania wody, unieszkodliwiania ścieków wiejskich, osadów i odpadów, z wykorzystaniem roślinności do eliminacji związków biogennych;

 • usprawnianie procesu projektowania urządzeń i układów uzdatniania i unieszkodliwiania ścieków wiejskich oraz osadów i odpadów.

  Pracownicy zakładu

Nazwisko

Stanowisko Telefon wew.
e-mail
prof. dr hab. Stefan Russel Kierownik Zakładu
236
dr inż. Michał Fic Adiunkt  
dr inż. Ludmiła Rossa Adiunkt
237
mgr inż. Monika Zygmunt Ogrodnik Inżynier
 
mgr inż. Janusz Augustynowicz Inżynier  
Irena Kembłowska Starszy technik 234

Powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Zakłady naukowo-badawcze  
     
  Zakład Chemii
Gleby i Wody

 
  Zakład Inżynierii
Wodno-
Melioracyjnej

 
  Zakład
Łąk i Pastwisk

 
 

Zakład Ochrony
Przyrody Obszarów
Wiejskich

 
  Zakład
Sanitacji Wsi

 
  Zakład Studiów
Regionalnych
Rozwoju
Obszarów Wiejskich

 
  Zakład
Zasobów Wodnych

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-03-22 10:59