Dzisiaj jest piątek, 07 grudnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Zakłady naukowo-badawcze
ZAKŁAD STUDIÓW REGIONALNYCH ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Falenty, 05-090 Raszyn
Centrala tel. (0-22) 720-05-31 do 6

Kierownik Zakładu: doc. dr hab. inż. Sergiusz Jurczuk

  Kierunki badań:
 • studia regionalne w zakresie oceny elementów środowiska przyrodniczego jako podstawy planowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

 • opracowywanie zasad zagospodarowania, użytkowania, ochrony i wzbogacania zasobów przyrodniczych, a w tym szczególnie wody, w celu poprawy jakości życia ludności wsi;

 • doskonalenie i wykorzystanie nowoczesnych metod informacji przestrzennej w celu opracowywania koncepcji i podstaw projektowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

  Zakres prac:
 • opracowywanie metod określania wybranych wskaźników waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (woda, gleba, roślinność, klimat);

 • określenie sposobów kwalifikacji użytków rolnych do pełnienia różnych funkcji oraz możliwości prognozowania plonów roślin uprawnych i użytków zielonych;

 • poszukiwanie nowoczesnych sposobów urządzania obszarów wiejskich z uwzględnieniem uwarunkowań wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju wsi;

 • studia nad określeniem potrzeb i planowaniem przestrzennym infrastruktury przyrodniczo-technicznej w nawiązaniu do predyspozycji i kierunków rozwoju obszarów wiejskich;

 • określenie roli, stanu i potrzeb melioracji w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym;

 • ocena celowości nawodnień różnych gatunków roślin w ujęciu regionalnym;

 • optymalizacja sposobów gospodarowania wodą w systemach wodno-melioracyjnych w dostosowaniu do rolniczego użytkowania terenów i wymagań ochrony środowiska;

 • tworzenie modeli i systemów informacji przestrzennej oraz dostosowywanie ich do potrzeb charakterystyki obszarów wiejskich;

 • opracowywanie kartograficzne regionalnego zróżnicowania możliwości i kierunków rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informacji;

 • doskonalenie metod komputerowego przetwarzania informacji ze zdjęć satelitarnych i lotniczych;

 • współpraca z rynkiem krajowym i zagranicznym w prowadzeniu badań i szkoleń oraz krajowe usługi naukowe, badawczo-wdrożeniowe i prezentacyjne w zakresie prowadzonych prac.

  Współpraca międzynarodowa

 • Od listopada 2005 roku Zakład SRW we współpracy z Zakładem ChGW bierze udział w projekcie TOPPS - Train the operators to prevent pollution from point sources (Szkolenie operatorów w celu zapobiegania zanieczyszczeniu wód ze skażeń miejscowych).
  Jest to projekt szkoleniowo-demonstracyjny z udziałem 15 państw Europy, finansowany m. in. przez Komisję Europejską (50%) i Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (46%). Koordynatorem projektu w IMUZ jest doc. dr hab. Sergiusz Jurczuk . Koniec realizacji projektu: październik 2008.
  Publikacje

  Pracownicy zakładu

Nazwisko Stanowisko Telefon wew.
e-mail
doc. dr hab. inż. Sergiusz Jurczuk Kierownik Zakładu 254
mgr inż. Anna Łempicka Zastępca Kierownika
Zakładu ds. Administr.
255
prof. dr hab. Stanisław Drupka Profesor 240
doc. dr hab. inż. Teresa Kozłowska Docent 253
doc. dr hab. Ludwika Martyniak Docent 159
dr Krzysztof Kosiński Adiunkt 205
dr inż. Józef Lipiński Adiunkt 251
dr inż. Stanisław Szalwiński Adiunkt 242
mgr inż. Anna Hoffmann-Niedek Asystent 251
mgr inż. Renata Kwiecień Asystent 253
mgr inż. Mariusz Rydałowski Inżynier 242
mgr Edmund Tusiński St. specjalista inż.-tech. 205
Halina Kruszewska Starszy technik 235

Powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Zakłady naukowo-badawcze  
     
  Zakład Chemii
Gleby i Wody

 
  Zakład Inżynierii
Wodno-
Melioracyjnej

 
  Zakład
Łąk i Pastwisk

 
 

Zakład Ochrony
Przyrody Obszarów
Wiejskich

 
  Zakład
Sanitacji Wsi

 
  Zakład Studiów
Regionalnych
Rozwoju
Obszarów Wiejskich

 
  Zakład
Zasobów Wodnych

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-31 9:33