Dzisiaj jest piątek, 17 pazdziernika 2008     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Działy wspierające
DZIAŁ PROMOCJI I MARKETINGU

Falenty, 05-090 Raszyn
Centrala tel. (0-22) 720-05-31 do 6
e-mail: pim@imuz.edu.pl

Kierownik Działu: dr inż. Izabela Lubbe

Dział ma charakter usługowy, a jego głównym zadaniem jest wspieranie działalności marketingowej dyrekcji, kierownictwa oraz pracowników IMUZ. Zadania swe realizuje przy założeniu, że warunkiem przetrwania i rozwoju jednostki jest właściwe określenie potrzeb i wymagań rynków docelowych oraz dostarczenie pożądanego zadowolenia partnerom i klientom IMUZ w sposób bardziej wydajny i skuteczny niż czynią to konkurenci.

Działalność PiM obejmuje: promocję, upowszechnianie i reklamę dorobku oraz najnowszych osiągnięć Instytutu.

 

  Szczegółowy zakres prac:

 • współudział w opracowywaniu i wdrażaniu strategii oraz taktyki marketingowej, w badaniu potrzeb i preferencji odbiorców prac naukowo-badawczych, usług, ekspertyz itp. w kraju i za granicą;

 • współudział w opracowywaniu dokumentów przetargowych, umów wdrożeniowych i licencyjnych dotyczących praktycznego zastosowania opracowanych w Instytucie rozwiązań technicznych i technologicznych;

 • współudział w organizowaniu współpracy i wymiany naukowej (konferencje, szkolenia i kontakty robocze) z zagranicznymi jednostkami naukowymi;

 • współudział w organizowaniu szkoleń dla ośrodków doradztwa rolniczego, wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, izb rolniczych, nauczycieli szkół zawodowych oraz indywidualnych odbiorców;

 • rozpowszechnianie informacji o najnowszych ciekawych rozwiązaniach naukowych i osiągnięciach Instytutu poprzez:

  • tworzenie i uaktualnianie stron WWW,

  • opracowywanie folderów i ulotek o Instytucie, informacji ofertowych, materiałów promocyjnych,

  • realizację filmów video o działalności Instytutu,

  • udział w targach i wystawach, konferencjach i seminariach oraz pomoc w ich organizowaniu.

 • wykonywanie fotografii, przeźroczy, mikrofilmów i filmów video;

 • prowadzenie spraw organizacyjnych w zakresie promowania rozwoju kadry naukowej.

  Pracownicy działu:

Nazwisko

Stanowisko Telefon wewn.
e-mail
dr inż. Izabela Lubbe Kierownik Działu
128
mgr Danuta Kryńska St. specjalista-informatyk
241
 
mgr inż. Ewa Szymczak Starszy specjalista
124
inż. Marek Posiadała Starszy referent
124

Powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Działy wspierające  
     
  Dział Informacji
Naukowej

 
  Dział Planowania
i Koordynacji Badań

 
  Dział Promocji
i Marketingu

 
 

Dział Wydawnictw

 
  Stanowisko ds.
Ochrony Własności
Przemysłowej
Intelektualnej
i Aprobat
Technicznych

 
  Sekretariat
Polskiego Komitetu
Narodowego
Międzynarodowej Komisji
Nawodnień i Odwodnień (ICID)

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-09-17 10:44