Dzisiaj jest czwartek, 16 pazdziernika 2008     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Zakłady naukowo-badawcze
ZAKŁAD OCHRONY PRZYRODY OBSZARÓW WIEJSKICH

Falenty, 05-090 Raszyn
Centrala tel. (0-22) 720-05-31 do 6

P. o. Kierownika Zakładu: dr Hubert Piórkowski

Przesłaniem Zakładu jest działalność naukowa na rzecz różnorodności biologicznej i krajobrazowej niezbędnej dla zrównoważonego rozwoju terenom rolniczym, traktowanym jako istotna, integralna część środowiska przyrodniczego naszego kraju.

 

  Kierunki badań:
 • ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów rolniczych, w tym zwłaszcza położonych w dolinach rzecznych;

 • biologiczna i krajobrazowa renaturalizacja obszarów rolniczych i po-rolniczych;

 • waloryzacja przyrodnicza obszarów rolniczych w różnych uwarunkowaniach geograficznych;

 • zasady integrowania ochrony walorów przyrodniczych z działalnością rolniczą.

  Zakres prac podstawowych:
 • wypracowanie podstaw kształtowania walorów przyrodniczych obszarów wiejskich według zasad zrównoważonego rozwoju oraz przepisów i wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej;

 • opracowanie wymogów niezbędnych do zachowania wartości przyrodniczych obszarów rolniczych z uwzględnieniem różnych form ich ochrony;

 • rozwijanie metodyki waloryzacji przyrodniczej terenów wiejskich;

 • badanie ekologicznych i fizjograficznych uwarunkowań gospodarki wodnej na obszarach rolniczych;

 • rozwijanie metod i technik badawczych umożliwiających wielkoskalowe rozpoznanie terenu jako podstawy racjonalnego planowania przestrzennego;

 • badania zmian gleb organicznych i bioróżnorodności łąk uprawnych w warunkach minimalizowania odwodnień.

  Zakres prac utylitarnych:
 • opracowywanie ekspertyz w zakresie renaturalizacji różnego typu użytków rolnych;

 • lokalizowanie wartościowych biotopów w krajobrazie rolniczym, predestynowanych do różnych form ochrony, jako elementów składowych krajobrazu rolniczego;

 • rozwijanie, uaktualnianie i udostępnianie baz danych o siedliskach hydrogenicznych w skali kraju;

 • ocena zmian warunków wodnych i glebowych w zmeliorowanych niegdyś siedliskach hydrogenicznych obszarów chronionych;

 • obserwowanie i sygnalizowanie zmian zagrażających stabilności walorów przyrodniczych na terenach wiejskich;

 • określanie warunków glebowo-wodnych siedlisk hydrogenicznych, zapewniających ochronę ich walorów.

Zakład współpracuje ściśle z Zakładem Doświadczalnym MUZ w Biebrzy.

    Pracownicy zakładu

Nazwisko

Stanowisko-Specjalność Telefon wewn.
e-mail
dr Hubert Piórkowski P.o. Kierownika Zakładu 247
bezp. 
(0~22) 720 81 11
inż. Sławomir Ostrzyżek Z-ca Kierownika Zakładu
ds. adm.-tech.

244
bezp. 
(0~22) 720 81 13

doc. dr hab. Jan Szajda Docent - gleboznawca
O/Lublin
 (0~81) 532-92-51
dr Marek Rycharski Adiunkt - geograf 243
mgr Wojciech Jakubowski St. specjalista-geograf 244
mgr Agata Klimkowska Asystent 247
mgr Zuzanna Oświecimska-Piasko Asystent - geograf 247
mgr Tomasz Siedlecki Asystent - biolog 245
mgr Monika Szewczyk Asystent - botanik 233
inż. Jan Kania Starszy specjalista inż.-tech. 245
Alicja Grotek Starszy technik 243

  Powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Zakłady naukowo-badawcze  
     
  Zakład Chemii
Gleby i Wody

 
  Zakład Inżynierii
Wodno-
Melioracyjnej

 
  Zakład
Łąk i Pastwisk

 
 

Zakład Ochrony
Przyrody Obszarów
Wiejskich

 
  Zakład
Sanitacji Wsi

 
  Zakład Studiów
Regionalnych
Rozwoju
Obszarów Wiejskich

 
  Zakład
Zasobów Wodnych

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2008-06-19 14:03