Dzisiaj jest wtorek, 04 grudnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Regionalne Ośrodki Badawcze

MAŁOPOLSKI OŚRODEK BADAWCZY IMUZ W KRAKOWIE

31-450 Kraków, ul. Ułanów 21b
tel. (0-12) 412-84-59, 411-81-46, 412-52-08
e-mail: imuzkrak@kki.pl

Dyrektor Ośrodka: prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy

  Kierunki badań:
 • identyfikacja i ocena wpływu gospodarowania ziemią na wybrane zasoby i walory środowiska przyrodniczego;

 • rozpoznanie pozarolniczych czynników degradujących środowisko wodno-glebowe w komunalnych oraz rolniczo-turystycznych małych i średnich zlewniach górskich;

 • kształtowanie i ochrona krajobrazu rolniczego obszarów urzeźbionych pod katem harmonizacji ich funkcji społeczno-gospodarczych;

 • restrukturyzacja i doskonalenie zasad zarządzania przestrzenią użytkową obszarów urzeźbionych z uwzględnieniem równowagi ekologicznej, społecznej, ekonomicznej oraz produkcyjnej i poza produkcyjnej funkcji użytków zielonych;

 • gospodarowanie rolnicze w obszarach ustawowo chronionych;

 • Harmonizowanie funkcji gospodarczo-społecznych w transgranicznych, wiejskich obszarach karpackich z dużym sezonowym napływem turystów z kraju i zagranicy.

  Zakres prac badawczych:

 • rozpoznanie i hierarchizacja funkcji obszarów podgórskich i górskich, zwłaszcza obszarów karpackich;

 • identyfikacja i alokacja odnawialnych i nieodnawialnych przyrodniczych zasobów dyspozycyjnych;

 • katalogizacja ekosystemów polowych, darniowych i leśnych ze szczególnym uwzględnieniem szaty roślinnej;

 • kwantyfikacja zasobów przyrodniczych wraz z opracowaniem zasad ich racjonalnego użytkowania, odtwarzania i ochrony;

 • rozpoznanie zdolności retencyjnych zlewni wraz z ilościowo-jakościowym bilansem wód,

 • modyfikacja użytkowania zlewni zbiorników retencyjnych występujących na większych rzekach górskich;

 • ocena wpływu stale i okresowo przebywającej ludności na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.

  Zakres usług badawczych

 • prace studialne i ekspertyzowe;

 • analizy, oceny, opracowania wytycznych, wskazówek, założeń itp.;

 • prace koncepcyjno-rozpoznawcze syntetyzujące aktualny stan, prawidłowość założeń, zamierzenia oraz kierunki przeobrażeń;

 • usługi laboratoryjne;

 • usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska i relacji zachodzących między zanieczyszczeniem a działalnością człowieka;

 • monitoring zanieczyszczeń wód (zwłaszcza powierzchniowych);

 • organizacja konferencji, seminariów, spotkań naukowych, warsztatów badawczych;

  Publikacje Małopolskiego Ośrodka Badawczego w Krakowie 1995 - 1999

  Publikacje Małopolskiego Ośrodka Badawczego w Krakowie 2000 - 2002

  Prace badawczo-wdrożeniowe realizowane w Małopolskim Ośrodku Badawczym

  Pracownicy ośrodka:

Nazwisko

Stanowisko Telefon wew.
e-mail
prof. dr hab. Stanisław Twardy Dyrektor MOB Kraków (0-12) 411 52 08 w. 12
dr inż. Marek Kopacz Adiunkt (0-12) 412 52 08 w. 14
dr inż. Antoni Kuźniar Adiunkt (0-12) 412 52 08 w. 24
dr inż. Sylwester Smoroń Adiunkt (0-12) 412 52 08 w. 17
mgr inż. Marek Kostuch Asystent (0-12) 412 52 08 w. 14
mgr inż. Agnieszka Kowalczyk Inżynier (0-12) 412 52 08
mgr Julianna Skrzeczyńska St. specjalista inż.- tech. (0-12) 412 52 08 w. 25
mgr inż. Dominik Janota Inżynier (0-12) 412 52 08
Monika Kopacz Samodzielny referent (0-12) 412 52 08
mgr inż. Władysława Bobak Kierownik Stacji Badawczej
w Jaworkach
(0-18) 262 21 97
Józefa Kasprzak Prac. techniczny (0-18) 262 21 97
Tadeusz Nieć Obserwator (0-18) 262 21 97
Rozalia Szczepaniak Sprzątaczka (0-18) 262 21 97

Powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Regionalne
Ośrodki Badawcze
 
     
  Dolnośląski
Ośrodek Badawczy
we Wrocławiu

 
  Małopolski
Ośrodek Badawczy
w Krakowie

 
  Wielkopolsko-
Pomorski Ośrodek Badawczy
w Bydgoszczy

 
 

Zachodniopomorski
Ośrodek Badawczy
w Szczecinie

 
  Żuławski
Ośrodek Badawczy
w Elblągu

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:17