Dzisiaj jest czwartek, 31 sierpnia 2006     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Działy wspierające
DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ

Falenty, 05-090 Raszyn
Centrala tel. (0-22) 720-05-31 do 6

Kierownik Działu: mgr inż. Kazimierz Borys

  Zakres prac:

  • Prowadzenie Informacji Naukowej poprzez tworzenie i utrzymywanie baz danych: SIGŻ, AGRIS dotyczących publikacji, w tym selekcja i opracowywanie analiz dokumentacyjnych przy współpracy z CBR; SIBROL, SYNABA dotyczących prac naukowych realizowanych w Instytucie. Współudział w opracowywaniu sprawozdania z działalności Instytutu.

  Sekretariat Rady Naukowej.

  • Obsługa Rady Naukowej, a w szczególności przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Rady; 

  • Organizacja toku spraw dot. posiedzeń komisji ds. doktoratu, egzaminy doktorskie, protokołowanie publicznej obrony prac doktorskich oraz kolokwiów habilitacyjnych;

  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowania w sprawach o nadanie tytułu naukowego.

  Biblioteka i Archiwa.

  • gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i przechowywanie zbiorów, łącznie z nie publikowanymi opracowaniami z zakończonych badań naukowych, biblioteczna informacja bieżąca;

  • działalność bibliograficzna;

  • wymiana publikacji - krajowa i zagraniczna; przyjmowanie uporządkowanych akt z jednostek organizacyjnych Instytutu, właściwe ich przechowywanie ze szczególną troską o akta kat. "A";

  • wypożyczanie akt, brakowanie akt przeterminowanych;

  • wypożyczanie i ewidencja dokumentacji torfowej;

  • prowadzenie ewidencji posiadanych zasobów map wg rodzajów i skali, obsługa pracowników naukowych w zakresie wypożyczania i zakupu materiałów kartograficznych.

  Pracownicy działu:

Nazwisko

Stanowisko Telefon wew.
e-mail
mgr Jadwiga Antos Kierownik sekcji Biblioteki i Archiwum 130
inż. Maria Orzana Starszy specjalista 129
Jadwiga Kowalczyk Samodzielny referent 156
Anna Tarnachowicz   Samodzielny referent
252

Powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Działy wspierające  
     
  Dział Informacji
Naukowej

 
  Dział Planowania
i Koordynacji Badań

 
  Dział Promocji
i Marketingu

 
 

Dział Wydawnictw

 
  Stanowisko ds.
Ochrony Własności
Przemysłowej
Intelektualnej
i Aprobat
Technicznych

 
  Sekretariat
Polskiego Komitetu
Narodowego
Międzynarodowej Komisji
Nawodnień i Odwodnień (ICID)

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2005-11-08 8:17