Dzisiaj jest piątek, 17 pazdziernika 2008     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Działy wspierające
DZIAŁ WYDAWNICTW

Falenty, 05-090 Raszyn
Centrala tel. (0-22) 720-05-31 do 6
e-mail: wydawnictwo@imuz.edu.pl

Kierownik Działu: dr inż. Halina Jankowska-Huflejt

Głównym zadaniem Działu jest organizacja i prowadzenie działalności wydawniczej Instytutu realizowanej zgodnie z polityką i wytycznymi Dyrekcji Instytutu, Komitetu Redakcyjnego i Rady Programowej, a także w ramach usług wydawniczych (wewnętrznych i zewnętrznych) świadczonych odpłatnie.

  Szczegółowy zakres prac:

 • obsługa Komitetu Redakcyjnego IMUZ (sekretariat Komitetu): prowadzenie dokumentacji, organizowanie i przygotowywanie posiedzeń, realizacja postanowień, współpraca z autorami, redaktorami działowymi, recenzentami i Radą Programową;

 • opracowywanie planów i sprawozdań wydawniczych (merytoryczno-finasnowych) Instytutu;

 • opracowywanie redakcyjne (merytoryczno-językowe, techniczne) i edytorskie prac do druku i powielenia, uzgadnianie zmian tekstu z autorami;

 • współpraca z kreślarzami, tłumaczami, uzupełnianie prac tłumaczeniami;

 • skład i łamanie komputerowe tekstów, wykonywanie korekt, nanoszenie poprawek po korektach, sczytywanie po przepisaniu i poprawkach;

 • przygotowywanie i wydruk matryc gotowych prac do przekazania drukarni, makietowanie, czuwanie nad przebiegiem druku;

 • realizacja zobowiązań finansowych wydawnictwa, zawieranie umów itp.;

 • współpraca z Komitetem Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN w zakresie wydawania i rozliczeń finansowych wspólnego tytułu "Journal of Water nad Land Development";

 • współpraca z "Wiadomościami Melioracyjnymi i Łąkarskimi", utrzymywanie stałej wkładki Instytutu pt.: Informator IMUZ";

 • współpraca z Krajowym Biurem ISBN i ISSN;

 • śledzenie zmian i nowości z zakresu języka, edytorstwa i merytorycznej działalności Instytutu (udział w seminariach, konferencjach i spotkaniach);

 • kolportaż: prenumerata, wysyłka egzemplarzy autorskich i obowiązkowych, realizacja zamówień indywidualnych - wszystkich wydawnictw Instytutu, tak naukowych jak i popularno-naukowych oraz upowszechnieniowo-wdrożeniowych, a także organizowanie stoiska z wydawnictwami i ich sprzedaż podczas konferencji i seminariów instytutowych;

 • pomoc - w zakresie promocji wydawanych prac, opracowywanie aktualnych ofert wydawniczych i ich rozpowszechnianie w możliwie najszerszym kręgu zainteresowanych/potencjalnych nabywców;

 • przygotowywanie bieżących informacji do bazy danych Polish Scientific Journal Contents;

 • archiwizowanie dokumentacji Działu (teki wydawnicze: redagowane egzemplarze opublikowanych prac, umowy wydawnicze, recenzje; materiały pomocnicze powstające w związku z publikowaniem prac wydawniczych; korespondencja).

  Pracownicy działu:

Nazwisko

Stanowisko Telefon wew.
e-mail
dr inż. Halina Jankowska - Huflejt Kierownik Działu 117; 216
bezp.
(0-22) 720 05 98
mgr inż. Elżbieta Golubiewska St. specjalista-redaktor 118
mgr inż. Iwona Ornoch St. specjalista-redaktor 118
inż. Grażyna Pucek St. specjalista-redaktor 117
mgr inż. Izabela Miszta St. specjalista-redaktor 117
Katarzyna Pucek Referent 118

Powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Działy wspierające  
     
  Dział Informacji
Naukowej

 
  Dział Planowania
i Koordynacji Badań

 
  Dział Promocji
i Marketingu

 
 

Dział Wydawnictw

 
  Stanowisko ds.
Ochrony Własności
Przemysłowej
Intelektualnej
i Aprobat
Technicznych

 
  Sekretariat
Polskiego Komitetu
Narodowego
Międzynarodowej Komisji
Nawodnień i Odwodnień (ICID)

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2008-02-21 11:20