Dzisiaj jest poniedziałek, 03 grudnia 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
 
Dyrekcja IMUZ
 
Rada Naukowa
 
Zakłady Naukowo-Badawcze
 
Regionalne Ośrodki Badawcze
 
Działy wspierające
 
Komórki techniczne i obsługowe
 
Zakłady Doświadczalne
  Stacje badawcze
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Struktura organizacyjna IMUZ
Regionalne Ośrodki Badawcze
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK BADAWCZY IMUZ WE WROCŁAWIU

53-33 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 98
tel. (0-71) 367-80-91, 367-80-92

Dyrektor Ośrodka: dr inż. Maria Strzelczyk

  Struktura organizacyjna Ośrodka
 
Jednostka organizacyjna Kierownik jednostki
Zespół Gospodarki Wodą i Ściekami prof. dr hab. Franciszek Czyżyk
Zespół Sudecki prof. dr hab. Janina Fatyga
Laboratorium Analityczne IMUZ-DOB mgr inż. Piotr Sobiegraj
Stacja badawcza w Kamieńcu Wrocławskim inż. Józef Puchala

  Kierunki badań:

 • gospodarka wodno-ściekowa na wsi i w gminach wiejskich:

  • oczyszczanie ścieków w środowisku gruntowo, glebowo i wodno-roślinnym,

  • rolnicze zagospodarowanie ścieków przemysłu spożywczego,

  • rolnicze zagospodarowanie ścieków hodowlanych,

  • oczyszczalnie i utylizacja ścieków przetwórstwa rolno-spożywczego;

 • ochrona wód i ujęć wodnych:

  • w obszarach wiejskich,

  • w obszarach produkcji rolniczej,

  • w obszarach gospodarki łąkowo-pastwiskowej na terenach górskich.

 • restrukturyzacja gospodarki rolnej na terenach górskich Sudetów w oparciu o cyfrową bazę danych o czynnikach przyrodniczych i organizacyjnych,

 • zasady zrównoważonego rozwoju gospodarki łąkowo-pastwiskowej,

 • stosunki wodne w zlewniach rolniczych.

  Zakres prac badawczych:

-  Zespół Gospodarki Wodą i Ściekami

 • określanie zagrożeń dla środowiska na obszarach wiejskich oraz opracowywanie sposobów ich ograniczania i likwidacji;

 • unieszkodliwianie i utylizacja odpadów i osadów ściekowych;

 • zagospodarowanie gnojowicy, gnojówki, soku kiszonkowego itp. zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska;

 • gospodarka na terenach rolniczego wykorzystania ścieków przemysłu rolno-spożywczego;

 • wpływ ścieków, osadów ściekowych i odpadów organicznych na środowisko glebowe, roślinne i wodne;

 • dostosowanie krajowych technologii unieszkodliwiania i utylizacji:

  • ścieków wiejskich,

  • ścieków przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego,

  • nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,

  • odpadów i osadów ściekowych,

  do wymagań przepisów Unii Europejskiej.

- Zespół Sudecki

 • waloryzacja i urządzanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

 • zapobieganie wodnej erozji gleb;

 • kształtowanie granic rolno-leśnej i darniowo-polowej;

 • opracowanie zasad zrównoważonego rozwoju gospodarki łąkowo-pastwiskowej w terenach górskich z uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu:

  • ekstensyfikacja gospodarki łąkowo-pastwiskowej z elementami ograniczonego użytkowania,

  • organizacja i technika wypasu bydła i owiec,

  • ochrona i kształtowanie różnorodności gatunkowej terenów zadarnionych,

  • metody zwalczania uporczywych chwastów;

 • badanie obiegu wody w zlewniach pod kątem potrzeb rolnictwa i ochrony przeciwpowodziowej w Sudetach;

 • prace nad "Ustawą Górską".

  Zakres usług badawczych

- Zespół Gospodarki Wodą i Ściekami

 • opracowywanie niezależnych ekspertyz i opinii dotyczących stanu środowiska w dziedzinie ochrony wód i ochrony gleb;

 • opracowywanie "ocen oddziaływania na środowisko" i "raportów o stanie środowiska" na potrzeby władz administracyjnych, państwowych lub samorządowych oraz na potrzeby jednostek gospodarczych;

 • opracowywanie wytycznych i instrukcji eksploatacji obiektów rolniczego wykorzystania ścieków i gnojowicy w oparciu o aktualny stan środowiska, wyników badań z wieloletnich okresów poprzedzających oraz wymagań aktualnie obowiązujących przepisów;

- Zespół Sudecki

 • prowadzenie usług z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej (GIS):

  • - tworzenie numerycznego modelu terenu,

  • - tworzenie numerycznych baz danych o: glebach, geomorfologii, geologii i hydrografii,

  • - tworzenie numerycznej bazy danych o użytkowaniu ze zdjęć lotniczych i satelitarnych,

  • - wykonywanie opracowań dotyczących waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w postaci tabelarycznej i graficznej (mapy) pod kątem produkcji roślinnej i zwierzęcej dla potrzeb IACS,

  • - opracowywanie podstaw kształtowania granicy rolno-leśnej i darniowo-polowej w oparciu o cyfrowe bazy danych o czynnikach przyrodniczych, z uwzględnieniem aktów prawnych Polski i Unii Europejskiej (Mapy obszarów przeznaczonych do zalesienia w skali 1 : 10 000 w formie analogowej i elektronicznej);

- Laboratorium Analityczne IMUZ-DOB

 • wykonywanie analiz w zakresie oznaczeń odpowiednim dla badań stanu środowiska w dziedzinie ochrony wód i ochrony gleb w dostarczonych do laboratorium próbkach :

  • - wód,

  • - ścieków,

  • - gnojowic,

  • - płynnych i stałych osadów ściekowych,

  • - gleb,

  • - materiałów roślinnych,

  • - kompostów,

 • wykonywanie obróbki statystycznej wyników dla większych seri próbek;

 • opracowywanie komputerowyh prezentacji dla samych zestawień wyników lub dla pełnych opracowań;

- Stacja Badawcza w Kamieńcu Wraocławskim

 • prowadzenie doświadczeń wazonowych, lizymetrycznych i polowych (rośliny, gleba, nawożenie, dynamika składników, odcieki glebowe itp.)

 • kompostowanie;

 • doświadczalne oczyszczanie ścieków w skali półtechnicznej na różnych złożach;

 • wykonywanie wstępnej obróbki próbek do analizy dla gleb i dla materiałów roślinnych (pobieranie, uśrednianie, suszenie, mielenie itp.);

  Pracownicy ośrodka:

Nazwisko

Stanowisko Telefon
e-mail
dr inż. Maria Strzelczyk Dyrektor Ośrodka (0~71) 367 80 92
prof. dr hab. Janina Fatyga Kierownik Zespołu Sudeckiego (0~71) 344 35 92 w. 14
prof. dr hab. Franciszek Czyżyk Profesor (0~71) 367-80-92
dr Katarzyna Biała Adiunkt (0~71) 344 35 92 w. 17
dr Adam Górecki Adiunkt (0~71) 344 35 92 w. 16
dr inż. Anna Paszkiewicz-Jasińska Adiunkt (0~71) 367 80 92
dr inż. Longina Nadolna Adiunkt (0~71) 344 35 92 w. 17
dr inż. Marek Soroko Adiunkt (0~71) 346 60 91
mgr Marta Żyszkowska Adiunkt (0~71) 344 35 92 w. 16
mgr inż. Magdalena Kozdraś Asystent (0~71) 367 80 92
mgr inż. Piotr Sobiegraj Kierownik Laboratorium (0~71) 367 80 92 w. 24
mgr Marek Helis Inżynier (0~71) 367 80 92
mgr inż. Agnieszka Rajmund Inżynier (0~71) 367 80 92
inż. Józef Puchala Kierownik Stacji
w Kamieńcu Wrocławskim
(0~71) 346 60 91
Grażyna Kmieć Samodzielny referent (0~71) 367 80 92
Anna Czak Laborant (0~71) 367 80 92 w. 24
Julianna Książek Laborant (0~71) 367 80 92 w. 24
Mirosław Jaguś Starszy technik (0~71) 346 60 91

Strona domowa Oddziału

Powrót

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
     
 

Struktura IMUZ

 

 
  Regionalne
Ośrodki Badawcze
 
     
  Dolnośląski
Ośrodek Badawczy
we Wrocławiu

 
  Małopolski
Ośrodek Badawczy
w Krakowie

 
  Wielkopolsko-
Pomorski Ośrodek Badawczy
w Bydgoszczy

 
 

Zachodniopomorski
Ośrodek Badawczy
w Szczecinie

 
  Żuławski
Ośrodek Badawczy
w Elblągu

 
     
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-10 9:17