Dzisiaj jest wtorek, 23 pazdziernika 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Oferta IMUZ

IMUZ oferuje

Wykonywanie ekspertyz, ocen i analiz dotyczących stanu technicznego urządzeń wodnych (przeciwpowodziowych, wodno-melioracyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych wsi) oraz określanie wpływu tych urządzeń na środowisko;
Oceny przyczyn zanieczyszczeń spowodowanych przez rolnictwo w środowisku naturalnym;

Opracowywanie (samodzielnie lub przy współpracy z zamawiającym) projektów wsparcia dla rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie:

 • zagospodarowania zasobów wodnych,
 • rozwoju i doskonalenia infrastruktury na obszarach wiejskich,
 • technologii produkcji rolniczej z zastosowaniem nawodnień, przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz krajobrazu wiejskiego.
Modelowanie i dobór optymalnych rozwiązań oraz projektowanie:
 • budowli ziemnych, w tym wałów przeciwpowodziowych oraz hydrotechnicznych budowli wałowych,
 • systemów melioracyjnych, w tym urządzeń nawadniających,
 • systemów sanitacji (wodociągowych i kanalizacyjnych) gmin, wsi i zagród wiejskich,
 • zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych.
Opracowywanie zasad:
 • waloryzacji przyrodniczej,
 • integrowania ochrony walorów przyrodniczych z działalnością rolniczą,
 • tworzenie map (do planów przestrzennego zagospodarowania obszarów wiejskich) z wykorzystywaniem komputerowych baz danych do komputerowego archiwum.
Oryginalne metody gospodarowania zasobami wodnymi w aspekcie zaspokojenia potrzeb rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego;
Oceny stanu runi łąkowej, ze wskazaniem metod zagospodarowania lub renowacji użytków zielonych, w tym również usuwanie skutków powodzi;
Analizy chemiczne wody, gleby i paszy wraz z oznaczaniem zawartości metali ciężkich;
Doradztwo, szkolenia, demonstracje, pokazy -  dla pracowników ODR-ów, izb rolniczych, nauczycieli szkół rolniczych oraz rolników indywidualnych m. in. w zakresie:
 • zasad i sposobów gospodarowania w polu i w zagrodzie ograniczających zanieczyszczenia wody i atmosfery,
 • sanitacji wsi oraz urządzania gospodarstw wiejskich (wybór lokalizacji i typów: studni, oczyszczalni zagrodowych, domu mieszkalnego i budynków inwentarskich, gnojowni, kompostów, silosów paszowych, magazynów paliw itp.),
 • zwiększania aktywności społeczności wiejskiej związanej z rozwojem zrównoważonego rolnictwa i ochrony jakości wód,
 • gospodarki łąkowo-pastwiskowej,
 • melioracji, w tym nawadniania roślin polowych oraz planowania upraw ogrodniczych i sadowniczych.
Polskie Normy dotyczące nawodnień, odwodnień i budownictwa hydrotechnicznego;
Aprobaty techniczne dla wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie melioracyjnym;

Oferujemy ponadto

 • organizację konferencji, wystaw i targów,
 • nasze wydawnictwa oraz prowadzenie wydawniczej działalności usługowej (prace redakcyjne, korekty, skład komputerowy, opracowanie graficzne, druk),
 • udostępnianie zbiorów archiwalnych.
Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
PPZ Niechlów

Spomasz Bełżyce

UHRS

PK system

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-08-29 9:27