Dzisiaj jest piątek, 04 maja 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Wydawnictwo IMUZ
    Działalność
 
Statutowa
 
Pozastatutowa
 
Wydawnicza
 
Biblioteka i archiwum
 
Normalizacja, aprobaty techniczne
 
Informacja naukowa
 
Mecenat naukowo-dydaktyczny
  Upowszechnianie, wdrożenia, promocja i doradztwo
  Szkolenia
  Dorobek, osiągnięcia
  Nagrody, wyróżnienia
    Struktura
    Aktualności
    Kontakt
    Kadra kierownicza
 
Dorobek, osiągnięcia

Do dorobku Instytutu i jego najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy:

  • posiadanie unikatowych w skali światowej wyników badań, prowadzonych nieprzerwanie od prawie pół wieku na największych mokradłach kraju: w dolinach Biebrzy, Narwi, Noteci i rzek Polesia Lubelskiego;

  • powstanie w Instytucie polskiej szkoły gleb torfowych i agromelioracji gleb ciężkich oraz stworzenia podwalin polskiego łąkarstwa;

  • prowadzenie monitoringu środowiska w wybranych zlewniach rzecznych w zakresie: stanów wód powierzchniowych i gruntowych, jakości wód (opadowych, powierzchniowych i gruntowych), gleb i szaty roślinnej, emisji i imisji związków azotu z produkcji zwierzęcej, badań bakteriologicznych w wodach gruntowych.

Instytut jako jedyna placówka naukowa w resorcie rolnictwa:

  • specjalizuje się w opracowywaniu metod praktycznych działań ograniczających ujemny wpływu produkcji rolnej na jakość wody, gleby i atmosfery;

  • gromadzi wyniki wieloletnich badań i obserwacji hydro- i meteorologicznych z sieci zlewni doświadczalnych, które umożliwiły opracowanie szeregu metod wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów ochrony terenów rolniczych przed powodzią i suszą;

  • prowadzi kompleksowe badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe dotyczące trwałych użytków zielonych oraz zaopatrzenia wsi w wodę i wiejskich oczyszczalni ścieków, w tym oczyszczalni biologicznych

Misja Instytutu
Doskonalenie i upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej ochrony, kształtowania i użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego w obszarach wiejskich w sposób przyjazny dla środowiska i uzasadniony ekonomicznie w interesie społeczności lokalnych i regionalnych.
Dennice i rury kotłowe RTR Group

PPZ Niechlów

Polski Ogród Wrocław

Spomasz Bełżyce

Soleko Fotowoltaika

Zielony Architekt

Zadaszenia i zabudowy tarasów Kamont
 
© 2002-2004 IMUZ
Ostatnia modyfikacja:  2007-01-23 13:55