Szczegółowy program
3. Konferencji Naukowej
"WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE

Falenty, 21-22 listopada 2007 r.

SEKCJA 3

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO,
TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE,
BIORÓŻNORODNOŚĆ

A. Krajobraz, bioróżnorodność

Przewodniczący sekcji: Doc. dr hab. Wiesław DEMBEK
Data: 21.11.2007
Godzina: 14.00 - 18.30
Miejsce: PN3 - Pawilon Naukowy

 1. H. Piórkowski, Z. Oświecimska-Piasko, W. Jakubowski : Założenia i potrzeby rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej o Mokradłach Polski
 2. U. Szachowicz, I. Niedźwiecka-Filipiak : Problematyka przemian funkcjonalnych i przestrzennych gmin podmiejskich na przykładzie gminy Dobrzeń Wielki
 3. K. Brodzińska : Efekty działań rolnośrodowiskowych na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego
 4. Z. Brodziński : Możliwości ochrony środowiska w opiniach doradców, w kontekście wdrażania pakietów Programu Rolnośrodowiskowego
 5. W. Kotowski, M. Szewczyk, K. Brzezińska, A. Klisowska, A. Kucharska, A. Stułka: Koncepcja pakietu "ochrony cennych siedlisk przyrodniczych" w Programie Rolnośrodowiskowym na lata 2007-2013
 6. W. Dembek, A. Matysiak : Zróżnicowanie sukcesji roślinności na obszarach porolnych w nawiązaniu do warunków glebowych i hipsometrii terenu na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego
 7. H. Piórkowski : Krajobrazowe uwarunkowania restrukturyzacji obszarów wiejskich o niekorzystnych dla rolnictwa warunkach gospodarowania
 8. T. Liziński, M. Bukowska : Wykorzystanie kosztów podróży (TCM) do wyceny wartości turystycznej Kanału Elbląskiego
 9. H. Jaros : Planowanie przestrzenne na obszarach o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych na przykładzie gminy Rzekuń
 10. F . Jarzombkowski, W. Kotowski, E. Jabłońska, P. Pawlikowski: Rospuda jako przykład niezaburzonego torfowiska przepływowego - walory oraz aktualne zagrożenia
 11. R. Kostuch, A. Misztal : Zbiorowiska roślinności kserotermicznej Wyżyny Małopolskiej istotnymi elementami bioróżnorodności
 12. M . Szewczyk, W. Kotowski : Przestrzenne zróżnicowanie i trendy sukcesyjnych roślinności obszarów pojeziernych na przykładzie Nietlickiego Bagna
 13. M . Rycharski, H. Piórkowski : Współczesne zmiany warunków glebowo-siedliskowych mazurskich równin pojeziernych na przykładzie Nietlickiego Bagna
 14. D. Urban : Zbiorowiska roślinne i pokrywa glebowa kilku śródleśnych torfowisk Nadleśnictwa Sobibór (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie)
 15. H. Wójciak, D. Urban : Gatunki rzęs z rodzaju Lemma, Spirodela i Wolffia w starorzeczach doliny Bugu (odcinek Kryłów - Kostomłoty)
 16. P. Warcholak : Program ochrony bobra na terenie województwa lubuskiego

 

B. Użytki zielone - obszary zadarnione

Przewodniczący sekcji: Dr inż. Jerzy BARSZCZEWSKI, Doc. dr hab. Zbigniew WASILEWSKI
Data: 22.11.2007
Godzina: 8.00 - 12.30
Miejsce: PN3 - Pawilon Naukowy

 1. B. Sapek : Nawożenie saletrą wapniową gleby łąkowej w świetle działań proekologicznych
 2. M . Kasperczyk, P. Kacorzyk : Wpływ rodzaju nawożenia na wartość gospodarczą łąki górskiej
 3. J. Kamiński, S. Chrzanowski : Wpływ użytkowania kośnego i pastwiskowego na właściwości fizyczne gleb oraz skład florystyczny zbiorowisk roślinnych na zmeliorowanym torfowisku
 4. A . Kryszak, J. Kryszak, A. Klarzyńska : Wpływ warunków siedliskowych i użytkowania na kształtowanie się Arrhenatheretum Elatioris
 5. H. Jaros : Wpływ wilgotności na zmiany właściwości fizyczno-wodnych murszów o różnym stopniu ich przeobrażenia (Z 1, Z 2, Z 3)
 6. J. Prokopowicz H. Jankowska-Huflejt, W. Burs : Gospodarcze i środowiskowe skutki melioracji trwałych użytków zielonych w dolinie o bardzo dobrych glebach gruntów ornych
 7. S. Grzegorczyk, T. Bernatowicz : Występowanie groszku żółtego w zbiorowiskach łąkowych Pojezierza Olsztyńskiego
 8. H. Jaros : Wschody roślin łąkowych na glebach murszowych o różnym stopniu przeobrażenia
 9. T. Kozłowska : Kierunek sukcesji nieużytkowanych zbiorowisk łąkowych w zależności od rodzaju siedliska
 10. K. Kosiński, A. Hoffmann-Niedek : Wykorzystanie wieloletnich zmian NDVI i filtracji kierunkowych obrazu satelitarnego w klasyfikacji obiektowej użytków zielonych
 11. S. Gach, J. Barszczewski, D. Filipowicz : Nakłady ponoszone w różnych technologiach zakiszania runi łąkowej
 12. J. Prokopowicz, S. Jurczuk : Ocena ekonomiczna stosowania nawodnień podsiąkowych łąk położonych na glebach torfowo-murszowych
 13. J. Barszczewski, H. Jankowska-Huflejt, M. Wolicka : Bilansowanie azotu, fosforu i potasu "u wrót zagrody" w łąkarskich gospodarstwach ekologicznych