Szczegółowy program
3. Konferencji Naukowej
"WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE

Falenty, 21-22 listopada 2007 r.

SEKCJA 2

JAKOŚĆ WODY, GLEBY I POWIETRZA

A. Ocena jakości wód, gleb i powietrza

Przewodniczący sekcji: Doc. dr hab. Stefan PIETRZAK
Data: 21.11.2007
Godzina : 14.00 - 18.30
Miejsce: PN2 - Pawilon Naukowy

 1. E. Korzeniewska, Z. Filipkowska, A. Gotkowska-Płachta, W. Janczukowicz: Bakteriologiczne zanieczyszczenie powietrza na terenie i w otoczeniu hydrofitowej oczyszczalni ścieków
 2. Z. Filipkowska, A. Gotkowska-Płachta, E. Korzeniewska: Grzyby pleśniowe oraz drożdże i grzyby drożdżoidalne w powietrzu atmosferycznym na terenie i w otoczeniu hydrofitowej (z systemem stawów napowietrzanych i stabilizacyjnych) oczyszczalni ścieków
 3. A . Sapek: Emisja tlenków azotu (NOx) z rolnictwa i ekosystemów naturalnych
 4. M . Kierończyk T. Marcinkowski: Emisja amoniaku z budynków inwentarskich w żuławskich gospodarstwach mlecznych
 5. J. Turbiak, Z. Miatkowski: Emisja dwutlenku węgla z gleb pobagiennych w siedliskach o zróżnicowanych warunkach wodnych
 6. M . Kopacz, S. Twardy, M. Kostuch: Zanieczyszczenie azotem pochodzące ze źródeł rolniczych w odniesieniu do zmienności wskaźników użytkowania
 7. T. Durkowski, T. Korybut-Woroniecki: Ocena stężeń wybranych składników chemicznych w wodach gruntowych
 8. J. Jaszczyński, A. Sapek, S. Chrzanowski: Temperatura gleby i opady atmosferyczne jako czynniki kształtujące stężenie rozpuszczalnego węgla organicznego w roztworze glebowym i wodzie gruntowej gleby torfowo-murszowej
 9. A . Kuźniar, S. Twardy, A. Kowalczyk: Stężenia biogenów w wodach powierzchniowych górnej zlewni Sanu (po przekrój w Przemyślu) w latach 1990-2005
 10. S. Smoroń, S. Twardy, D. Janota: Jakość wód w turystycznych obszarach Karpat Zachodnich w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej
 11. T. Solovey: Podatność wód płynących na eutrofizację na przykładzie zlewni środkowej Wisły
 12. A. Bogdał, K. Ostrowski: Wpływ rolniczo-hodowlanego użytkowania zlewni podgórskiej na jakość wód odpływających z jej obszaru
 13. K. Pawęska, K. Kuczewski : Zmiany stężenia fosforu ogólnego w ściekach oczyszczonych odpływających z oczyszczalni roślinno-glebowej po nawodnieniu
 14. M . Błaś, M. Kryza, A. Dore, M. Sobik : Modelowanie koncentracji i depozycji NH x w Polsce przy użyciu modelu FRAME
 15. E. Burszta-Adamiak, M. Kęszycka, J. Szwed : Ocena przydatności granulometru laserowego do analizy zanieczyszczeń wód opadowych odprowadzanych z terenów zurbanizowanych

B.Oczyszczanie wód, zapobieganie zanieczyszczeniom

Przewodniczący sekcji: Prof. hab. dr hab. Stefan RUSSEL
Data: 22.11.2007
Godzina: 8.00 - 12.30
Miejsce: PN2 - Pawilon Naukowy

 1. J. Papis : Problemy oceny zagrożeń antropopresją na obszarach wiejskich
 2. A . Eymontt : Gospodarka wodno-ściekowa na obszarach wiejskich na przykładzie przykładowych rozwiązań
 3. H. Łoboda i in. Koncepcja oczyszczenia odcieków ze składowiska przy wykorzystaniu wierzby wiciowej
 4. A . Gotkowska-Płachta i in. Hydrofitowa oczyszczalnia ścieków jako źródło zanieczyszczeń bakteriologicznych powietrza atmosferycznego
 5. J. Terlikowski : Próba ilościowego oszacowania pobieranego przez ruń łąkową azotu pochodzącego z mineralizacji glebowej masy organicznej w warunkach gleb murszowatych
 6. I. Burzyńska : Ocena wpływu wybranych cech gleby łąkowej (pH CaCl2 i RWO) na przenikanie rozpuszczalnych form składników mineralnych do płytkich wód gruntowych
 7. T. Wyłupek : Zawartość niektórych składników pokarmowych w glebach organicznych różnych fitocenoz roślinnych w dolinie rzeki Por
 8. M . Rydałowski S. Jurczuk, A. Łempicka: C harakterystyka techniczna urządzeń ochrony roślin w pilotażowej zlewni Utraty
 9. S. Jurczuk, A. Łempicka, M. Rydałowski: Świadomość rolników ze zlewni Utraty w zakresie zanieczyszczania wód środkami ochrony roślin
 10. S. Pietrzak, S. Chrzanowski, M. Zielazny : Bilanse składników nawozowych w gospodarstwie ukierunkowanym na produkcję mleka w oparciu o pasze z użytków zielonych położonych na glebach organicznych