Szczegółowy program
3. Konferencji Naukowej
"WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE

Falenty, 21-22 listopada 2007 r.

SEKCJA 1

ZASOBY WODNE, GOSPODAROWANIE WODĄ

A. Zasoby wodne i konstrukcje inżynierskie

Przewodniczący sekcji: Prof. dr hab. Waldemar MIODUSZEWSKI
Data: 21.11.2007
Godzina:
14.00 - 18.30
Miejsce: Sala Kryształowa - Pawilon Naukowy

 1. M. Zalewski: Ekohydrologia - systemowe podejście dla osiągania dobrego stanu ekologicznego wód
 2. Z. Kowalewski, W. Mioduszewski: Program rozwoju małej retencji w kraju - wybrane aspekty realizacji w latach 1997-2005
 3. L . Łabędzki, M. Złonkiewicz, J. Gruszka: Uwarunkowania i kryteria potrzeb nawadniania w woj. kujawsko-pomorskim w świetle "Programu rozwoju nawodnień w woj. kujawsko-pomorskim do 2013 r."
 4. J. Szajda, M. Czerwiński, S. Jakimiuk: Ocena suszy meteorologicznej na Polesiu Lubelskim na podstawie wybranych wskaźników
 5. W. Mioduszewski, Z. Kowalewski, R. Żurawski: Kierunki działań dla ograniczenia skutków susz i powodzi na przykładzie województwa mazowieckiego
 6. Cz. Szafrański, P. Stachowski, P. Kozaczyk: Ocena zasobów wodnych na zrekultywowanych gruntach pogórniczych w Konińskim Zagłębiu Węgla Brunatnego
 7. T. Liziński, A. Wróblewska: Problemy oceny ekonomiczno-ekologicznej wybranych strategii ochrony przeciwpowodziowej
 8. T. Stańczyk, J. Jeznach: Ocena stanu warunków wodnych małych zbiorników na terenie Warszawy
 9. T.Szymczak : Wyznaczanie zmiennych obszarów zasilania w małych zlewniach nizinnych
 10. Ł. Trojanowski: Oddziaływanie małego zbiornika wodnego w zakresie transformaji fali wezbraniowej
 11. Z. Małecki: Wpływ stawów na środowisko w parku w Gołuchowie k/Kalisza
 12. D. Woronko: Wpływ melioracji na obieg wody w zlewni Bagna Całowanie
 13. R. Stodolak: Ekologiczne uwarunkowania gospodarowania wodą na projektowanym zbiorniku Racibórz
 14. A. Ślesicka, W. Mioduszewski: Zmienność uwilgotnienia gleby w warunkach utrzymywania wysokich stanów wody w ciekach

B. Gospodarka wodna gleb, budowle hydrotechniczne

Przewodniczący sekcji: Doc. dr hab. Sergiusz JURCZUK, Doc. dr hab. Magdalena BORYS
Data: 22.11.2007
Godzina: 8.00 - 12.30
Miejsce: Sala Kryształowa - Pawilon Naukowy

 1. M. Biniak, A. Machowczyk, W. Szulczewski, A. Żyromski: Analiza porównawcza dokładności wybranych modeli przepływu wody w glebie na podstawie wyników badań terenowych
 2. W. Kasperska-Wołowicz, K. Smarzyńska: Niedobory wodne na użytkach zielonych w siedliskach hydrogenicznych w świetle badań modelowych
 3. L . Martyniak: Kształtowanie się wartości klimatyczno-rolniczego bilansu wodnego w okresie wegetacji pszenicy jarej w wieloleciu
 4. S. Jurczuk: Udział dopływu gruntowego w bilansie wodnym nawadnianych podsiąkowo użytków zielonych położonych w małej dolinie rzecznej
 5. E. Kaca, W. Kasperska-Wołowicz: Wpływ głębokości odwodnienia na warunki wilgotnościowe gleby torfowej średnio zmurszałej
 6. E. Gąsiorek, J. Kamińska, E. Musiał: Zmiany w strukturze bilansu cieplnego i klimatycznego bilansu wodnego dla lasu iglastego
 7. M . Borys: Przepisy i wymogi oraz aktualny stan obwałowań przeciwpowodziowych w Polsce
 8. B. Ślizewski: Stan bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych w Niemczech
 9. E. Jędryka: Proekologiczne budowle wodne - konstrukcje i dobór
 10. S. Bajkowski: Badania laboratoryjne oporów przepływu w konstrukcjach gabionowych
 11. M . Borys: Określenie parametrów tarcia na styku geosyntetyków i gruntów pod kątem budowy ekranów przeciwfiltracyjnych w wałach przeciwpowodziowych
 12. M . Borys, J. Rycharska: Wpływ zmian wilgotności i przemarzania na wytrzymałość na ściskanie materiału w przegrodach przeciwfiltracyjnych wykonywanych z zawiesin twardniejących
 13. P. Filipowicz, M. Borys: Porównanie właściwości odpadów powęglowych z Lubelskiego Zagłębia Węglowego do odpadów z innych zagłębi pod kątem ich wbudowania w nasypy hydrotechniczne