Szczegółowy program
3. Konferencji Naukowej
"WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE

Falenty, 21-22 listopada 2007 r.

SESJA POSTEROWA
Falenty, 21-22 listopada 2007 roku  

Miejsce: Pawilon Naukowy
Data: 21 listopada godz. 12.00 - 13.00
Data: 22 listopada godz. 12.30 - 13.30

SEKCJA 1
ZASOBY WODNE, GOSPODAROWANIE WODĄ

 • A. Baryła, M. Sandomierska : Kształtowanie się wilgotności gleby na stoku
 • J. Fatyga, A. Górecki, M. Helis : Małe zbiorniki wodne na obszarze powiatu wrocławskiego ziemskiego
 • J. Lipiński : Ocena efektywności nawadniania sadów na przykładzie wybranego gospodarstwa
 • L. Martyniak : Niedobory i nadmiary opadów atmosferycznych na tle potrzeb wodnych w okresie wegetacji pszenicy jarej w Polsce środkowej
 • L. Martyniak, J. Kolasiński: Zmienność temperatury powietrza w okresie wczesnowiosennym ostatniego czterdziestolecia i jej wpływ na rozpoczęcie terminu siewu zbóż jarych
 • M. Nitkiewicz, A. Łachacz : Wpływ przeobrażenia i właściwości utworów gytiowych na ich zwilżalność

 

SEKCJA 2
JAKOŚĆ WODY, GLEBY I POWIETRZA

 • J. Augustynowicz : Stan mikrobiologiczny wody w rzece Wisła na odcinku Warszawy i okolic w zależności od wybranych parametrów fizyko-chemicznych
 • E. Balashov, N. Buchkina, E. Rizhiya, P. Burczyk : Emisja podtlenku azotu (N 2O) z gleby o składzie piasku gliniastego po zastosowaniu nawożenia obornikiem w północno zachodniej Rosji
 • F. Czyżyk, M. Strzelczyk : Zanieczyszczenie środowiska wodnego pod wpływem stosowania gnojowicy w różnych warunkach glebowych
 • Z. Filipkowska, E. Korzeniewska, A. Gotkowska-Płachta : Grzyby drożdżoidalne i pleśniowe w powietrzu atmosferycznym na terenie i w otoczeniu hydrofitowej (z systemem filtrów grunt.-roślinnych) oczyszczalni ścieków
 • D. Kalembasa, D. Jaremko : Dynamika sezonowych zmian wybranych wskaźników jakości rzek na Nizinie Południowopodlaskiej
 • D. Kalembasa, M. Becher, K. Pakuła : Skład frakcyjny materii organicznej w glebach o różnym okresie zalewania wodą (doświadczenie lizymetryczne)
 • D. Kalembasa, D. Jaremko : Wtórne zanieczyszczenie wody w siedleckkiej sieci wodociągowej
 • J. Koc, K. Solarski : Wpływ systemów melioracyjnych na stężenie sodu w wodach odpływających ze zlewni
 • J. Koc, K. Solarski: Wpływ systemów melioracyjnych na stężenie potasu w wodach odpływających ze zlewni
 • R. Konieczny: Aeracja pulweryzacyjna jeziora Resko
 • E. Korzeniewska, S. Tucholski: Wpływ melioracyjnej regulacji cieku na samooczyszczenie wód zanieczyszczonych ściekami
 • T. Marcinkowski, M. Kierończyk : Emisja amoniaku z saletry amonowej i mocznika w różnych warunkach ich stosowania
 • M. Michałowska, S. Russel : Charakterystyka myksobakterii w wybranych glebach leśnych
 • O. Paluchowska : Grzyby w powietrzu atmosferycznym na terenie zurbanizowanym i niezurbanizowanym
 • M. Soroko : Oczyszczanie ścieków z małej przetwórni owocowo-warzywnej w oczyszczalniach hydrofitowych
 • S. Roj-Rojewski : Wpływ procesu murszenia na właściwości fizyczne mułów wykształconych w Kotlinie Biebrzy Dolnej
 • A. Wójcikowska-Kapusta, D. Urban : Zawartość miedzi i cynku w glebach zlewni i torfowiska śródpolnego, koło Albertowa
 • M. Żygadło, I. Wąsik : Ocena stanu mogilników w powiecie radomskim

 

SEKCJA 3

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO,
TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE, BIORÓŻNORODNOŚĆ
 

 • M. Grzelak, S. Janyszek, M. Janyszek, Z. Kaczmarek: "Kształtowanie się bioróżnorodności zbiorowisk z klasy Phragmitetea pod wpływem użytkowania i warunków siedliskowych
 • A. Grzywna, D. Urban: Zróżnicowanie florystyczne i fitosocjologiczne zbiorowisk szuwarowych Dolin Ochoży i Bobrówki
 • A. Kiryluk: Zmiany w łąkowych zbiorowiskach roślinnych na tle zmian warunków glebowych na zmeliorowanym obiekcie pobagiennym Supraśl Górna
 • T. Kozłowska, W. Wolniewicz: Ocena możliwości wykorzystania wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych do uszczegółowienia identyfikacji użytkowania ziemi
 • E. Krzywy-Gawrońska, M. Rozmarynowska : Zawartość makro i mikroskładników w życicy trwałej na tle zastosowanych kompostów z wycierki ziemniaczanej i komunalnego osadu ściekowego
 • Z. Miatkowski, A. Sołtysik: Głęboszowanie w tradycyjnej i zredukowanej uprawie roli pod buraki cukrowe
 • L. Nadolna, A. Paszkiewicz-Jasińska: Plonowanie łąki górskiej w Sudetach na podstawie wyników badań w świetle zmieniających się trendów nawożenia użytków zielonych.
 • S. Roj-Rojewski: Walory przyrodnicze i problemy ochrony mułowisk w Kotlinie Biebrzy Dolnej
 • D. Urban, J. Jendrzejewska, A. I. Mikosz: Współczesne i subfosylne zbiorowiska roślinne torfowiska pogrzebanego okolic Zakrzówka (Wyżyna Lubelska)
 • P. Wolański, Cz. Trąba: Flora łąk i pastwisk Pogórza Dynowskiego
 • B. Wróbel, K. Zielińska: Jakość i wartość żywieniowa sianokiszonek z runi łąkowej sporządzanych z dodatkiem wybranych preparatów biologicznych
 • J. Stelmach, A. Karczmarczyk, J. Mosiej: Analiza możliwości uprawy roślin energetycznych na terenie powiatu ciechanowskiego
 • M. Trzaskoś: Żywokost lekarski ( Symphytum officinale L . ) w zbiorowiskach trawiastych łąk polderowych
 • K. Ziarnek: Problemy z ochroną łąkowych siedlisk przyrodniczych na przykładach z województwa zachodniopomorskiego
 • K. Zielińska, R. Grzybowska, K. Stecka, A. Suterska : Ocena jakosci i stanu higieny kiszonek z runi łąkowej w wybranych gospodarstwach ekologicznych