Dzisiaj jest piątek, 26 pazdziernika 2007     
 
    Strona główna
    O instytucie
    Oferta
    Działalność
    Struktura
    Aktualności
 
Konferencje, seminaria
 
Obrony prac doktorskich
  Nadawanie stopni naukowych
  Pozostałe wydarzenia
    Kontakt, biografie
    Kadra kierownicza
 
Aktualności, wydarzenia
Konferencje, seminaria
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Wydział Rolniczy
Katedra Melioracji i Agrometeorologii
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
Wielkopolsko-Pomorski Ośrodek Badawczy
w Bydgoszczy

KOMUNIKAT nr 1

XXXI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD AGROMETEOROLOGÓW

Wyzwania agrometeorologii
wobec ekstremalnych zjawisk pogodowych

Bydgoszcz, wrzesień 2005 r.

KOMITET NAUKOWY:

doc. dr hab. Leszek ŁABĘDZKI przewodniczący, IMUZ Bydgoszcz
prof. dr hab. Jacek ŻARSKI ATR Bydgoszcz
prof. dr hab. Edmund KACA IMUZ Falenty
prof. dr hab. Franciszek RUDNICKI ATR Bydgoszcz
prof. dr hab. Czesław RZEKANOWSKI ATR Bydgoszcz

KOMITET ORGANIZACYJNY:

prof. dr hab. Jacek ŻARSKI przewodniczący, ATR Bydgoszcz
dr Stanisław DUDEK sekretarz, ATR Bydgoszcz
mgr Renata KUŚMIEREK ATR Bydgoszcz
doc. dr hab. Leszek ŁABĘDZKI IMUZ Bydgoszcz
dr inż. Wiesława KASPERSKA-WOŁOWICZ IMUZ Bydgoszcz
mgr inż. Ewa KANECKA-GESZKE IMUZ Bydgoszcz

Adresy organizatorów:

Katedra Melioracji i Agrometeorologii
Wydział Rolniczy
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
Tel. (0-52) 374 95 37 lub 374 95 16

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
Wielkopolsko-Pomorski Ośrodek Badawczy
ul. Glinki 60, 85-174 Bydgoszcz
Tel.(0-52) 375 01 07, 375 01 45
e-mail: imuzbyd@by.onet.pl

Bezpośredni kontakt z Komitetem Organizacyjnym:

Dr inż. Stanisław Dudek (ATR): e-mail: dudek@atr.bydgoszcz.pl
Tel. (0-52) 374 95 37
Dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz (IMUZ): e-mail: imuzbyd@by.onet.pl
Tel. (0-52) 375 01 07, 375 01 45

Temat Konferencji:

Wyzwania agrometeorologii wobec ekstremalnych zjawisk pogodowych

Zakres merytoryczny Konferencji:

 • Definicja ekstremalnych zjawisk pogodowych:
  • zasady, metody i kryteria identyfikacji ekstremalnych zjawisk pogodowych mających znaczenie w rolnictwie (susze, nadmierne opady, powodzie, burze, gradobicia, przymrozki, silne wiatry i in.)
 • Ryzyko ekstremalnych zjawisk pogodowych:
  • przyczyny, charakter, częstość i prawdopodobieństwo występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych w Polsce
 • Monitoring ekstremalnych zjawisk pogodowych:
  • monitoring i prognozowanie agrometeorologiczne
  • nowoczesne przyrządy i systemy do pomiarów agrohydrometeorologicznych
  • wykorzystanie technik komputerowych i metod numerycznych do wspomagania transmisji i przetwarzania danych hydrometeorologicznych
 • Oddziaływanie ekstremalnych zjawisk pogodowych:
  • zagrożenia i zmiany funkcjonowanie agroekosystemów wynikające z ekstremalnych zjawisk pogodowych
  • detekcja obszarów zagrożonych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na działalność rolniczą oraz zasoby wodne i glebowe obszarów rolniczych
 • Przeciwdziałanie ekstremalnym zjawiskom pogodowym i ich skutkom w rolnictwie:
  • meteorologiczne zabezpieczenie rolnictwa w sytuacjach kryzysowych
  • metody, działania i strategie przeciwdziałania negatywnym skutkom ekstremalnych zjawisk pogodowych
  • adaptacja agroekosystemów do zmieniających się warunków klimatycznych

Miejsce i termin Konferencji:

Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
14-16 września 2005 r.

Terminarz konferencyjny:

do 31.05.2004 r. Zgłoszenie uczestnictwa, tytułów i streszczeń artykułów (do 1 str.)
do 30.06.2004 r. Komunikat nr 2
do 30.11.2004 r. Pełne teksty artykułów
do 28.02.2005 r. Recenzje
do 20.04.2005 r. Zwrot artykułów poprawionych przez autorów
14-16.09.2005 r. Konferencja

Orientacyjny koszt Konferencji wynosi 700 złotych i obejmuje:

 • koszty organizacyjne Konferencji
 • pełne wyżywienie
 • nocleg w domu studenckim (w sąsiedztwie sali obrad)
 • wycieczkę terenowo-krajoznawczą
 • druk artykułów

Ramowy program Konferencji:

W programie Konferencji przewidziano dwudniowe obrady plenarne, z prezentacją referatów i posterów oraz jednodniową wycieczkę terenowo-krajoznawczą.

Warunki publikacji zgłoszonych artykułów:

Artykuły zgłoszone na Konferencję zostaną wydrukowane w czasopiśmie Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie (kat. B - 4 pkt.), wydawanym przez Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, w postaci Zeszytu Specjalnego o charakterze monograficznym pod roboczym tytułem "Ekstremalne zjawiska pogodowe w rolnictwie".
W zeszycie tym opublikowane zostaną artykuły mieszczące się w tematyce Konferencji, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji oraz spełnieniu wymagań stawianym oryginalnym pracom twórczym.
Prace nie spełniające powyższych warunków mogą zostać opublikowane w innych wydawnictwach.
Ostateczną decyzję o przyjęciu pracy do druku w czasopiśmie Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie podejmie Komitet Redakcyjny Wydawnictwa IMUZ.
Przewiduje się druk Zeszytu Specjalnego Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie na Konferencję.

KOMUNIKAT nr 2

Serdecznie dziękujemy za zgłoszenie udziału w XXXI Ogólnopolskim Zjeździe Agrometeorologów.
Jednocześnie informujemy, że Zeszyt Specjalny czasopisma Woda - Środowisko - Obszry Wiejskie (kat. B - 4 pkt.) zamierzamy wydać przed Konferencją. W związku z tym prosimy o nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do dnia 31 grudnia 2004 r.
W załączeniu wymogi redakcyjne (około 12 stron maszynopisu).
Informujemy także o możliwości dokonywania opłaty konferencyjnej (700 zł) jeszcze w tym roku kalendarzowym na konto ATR w Banku PeKaO II O/Bydgoszcz nr NRB: 93124034931111000042791256 z hasłem POGODA.
NIP: 554-031-31-07
Regon: 000001689
Akademia Techniczno-Rolnicza im Jana i Jędrzeja Śniadeckich,
ul. Ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

Terminarz konferencyjny:

do 31.12.2004 Pełne teksty artykułów
do 15.03.2005 Zwrot artykułów poprawionych przez autorów
do 30.04.2005 Ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej (700 zł)
do 31.08.2005 Komunikat nr 3 (program konferencji)
14-16.09.2005 Konferencja

Miejsce i termin Konferencji:

Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
14-16 września 2005 r.

Bezpośredni kontakt z Komitetem Organizacyjnym:

Dr inż. Stanisław Dudek (ATR): Katedra Melioracji i Agrometeorologii ATR
Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6,
85-029 Bydgoszcz.
e-mail: dudek@atr.bydgoszcz.pl
Tel. (0-52) 374 95 84
Dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz (IMUZ): Wielkopolsko-Pomorski
Ośrodek Badawczy IMUZ
ul. Glinki 60,
85-174 Bydgoszcz.
e-mail: imuzbyd@by.onet.pl
Tel. (0-52) 3750107 lub 3750145

Program konferencji

14 września 2005 r. (środa)

7.30 - 9.30 Rejestracja uczestników, wydawanie materiałów konferencyjnych
8.00 - 9.00 Śniadanie
9.30 - 9.45 Otwarcie konferencji
9.45 - 10.45 Część referatowa (I sekcja tematyczna: Definicja ekstremalnych zjawisk pogodowych, 4 referaty)
10.45 - 11.00 Dyskusja
11.00 - 11.15 Przerwa
11.15 - 12.45 Część referatowa (II sekcja tematyczna: Ryzyko ekstremalnych zjawisk pogodowych, 6 referatów)
12.45 - 13.00 Dyskusja
13.00 - 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 - 16.00 Część referatowa (III sekcja tematyczna: Monitoring ekstremalnych zjawisk pogodowych, 6 referatów)
16.00 - 16.15 Dyskusja
Od 16.15 -   Sesja posterowa
19.00 - 23.00 Uroczysta kolacja

15 września 2005 r. (czwartek)

7.30
-
8.30 Śniadanie
9.00
-
21.00 Wycieczka

16 września 2005 r. (piątek)

7.30 - 8.30 Śniadanie
9.00 - 11.00 Część referatowa (IV sekcja tematyczna: Oddziaływanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, 8 referatów)
11.00 - 11.15 Dyskusja
11.15 - 11.30 Przerwa
11.30 - 12.30 Część referatowa (V sekcja tematyczna: Przeciwdziałanie ekstremal-nym zjawiskom pogodowym i ich skutkom w rolnictwie, 4 referaty)
12.30 - 12.45 Dyskusja
12.45 - 13.15 Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji
13.15 -   Obiad

Środa, 14 września 2005

I Sekcja: DEFINICJA EKSTREMALNYCH ZJAWISK POGODOWYCH

9.45 - 10.45

Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Szwejkowski

Referaty:

 1. Emilia Bartkiewicz, Jacek Leśny, Radosław Łuszczak - Ekstremalne zjawiska hydro-meteorologiczne w Europie w latach 1994-2004
 2. Monika Panfil - Ekstrema termiczne w Polsce północno-wschodniej (fale upałów i mrozów) w okresie 1951-2000
 3. Tadeusz Zawora - Identyfikacja ekstremalnych wartości temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na podstawie odchyleń od normy i prawdopodobieństwa
 4. Eliza Kalbarczyk, Robert Kalbarczyk - Identyfikacja okresów suszy atmosferycznej w okolicy Szczecina w latach 1963-2002

Postery:

 1. Grzegorz Durło - Typologia warunków pogodowych dla potrzeb fitoklimatologii

10.45 - 11.00 - Dyskusja
11.00 - 11.15 - Przerwa

II Sekcja: RYZYKO EKSTREMALNYCH ZJAWISK POGODOWYCH

11.15 - 12.45

Prowadzący: prof. dr hab. Czesław Koźmiński

Referaty:

 1. Ewa Jendrzejczak - Ocena częstości występowania pogody posusznej oraz wybitnie wilgotnej w wybranych miejscowościach Polski w maju
 2. Małgorzata Czarnecka - Intensywność odwilży atmosferycznych na Pomorzu
 3. Elwira Żmudzka - Pole ciśnienia nad Europą i północnym Atlantykiem w sezonach i latach o anomalnym zachmurzeniu nad Polską
 4. Anita Bokwa, Krzysztof Matuszyk - Występowanie zjawisk pogodowych niekorzystnych dla rolnictwa na Pogórzu Wielickim
 5. Andrzej Żyromski - Ekstrema letnie opadów atmosferycznych, temperatur powietrza i stanów wód gruntowych w 40-leciu 1961-2000 we Wrocławiu-Swojcu
 6. Krystyna Bryś, Tadeusz Bryś - Ekstremalne wartości klimatycznych bilansów wodnych we Wrocławiu-Swojcu

Postery:

 1. Grzegorz Durło - Zmiany temperatury minimalnej powietrza w różnych formach rzeźby terenu na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie
 2. Ewelina Olba-Zięty, Jan Grabowski - Terminy i częstość występowania odwilży atmosferycznych w okolicach Olsztyna w latach 1952-2002
 3. Małgorzata Biniak - Ekstrema zimowe opadów atmosferycznych, temperatur powietrza i stanów wód gruntowych w 40-leciu 1961-2000 we Wrocławiu-Swojcu

12.45 - 13.00 - Dyskusja
13.00 - 14.30 - Przerwa obiadowa

III Sekcja: MONITORING EKSTREMALNYCH ZJAWISK POGODOWYCH

14.30 - 16.00

Prowadzący: prof. dr hab. Marian Rojek

Referaty:

 1. Czesław Koźmiński, Bożena Michalska - Ocena modeli do prognozowania pozimowych zapasów wody w glebie lekkiej
 2. Leszek Kuchar - Zmodyfikowany model WGENK generowania dobowych danych meteorologicznych dla potrzeb modelowania agrometeorologicznego
 3. Paweł Licznar, Janusz Łomotowski, Marian Rojek - Sposoby pomiaru nalężenia opadów deszczu dla potrzeb projektowania i eksploatacji systemów odwodnienia terenów zurbanizowanych
 4. Renata Kuśmierek - Monitoring posuch atmosferycznych z wykorzystaniem automatycznej stacji meteorologicznej
 5. Radosław Juszczak, Jacek Leśny, Janusz Olejnik, Bogumił Jakubiak, Hans Friesland - Agrometeorologiczny system wspomagania decyzji w organizacji prac gospodarstw rolnych w Wielkopolsce - etap pierwszy tworzenia serwisu
 6. Wiesława Kasperska-Wołowicz, Leszek Łabędzki - Regionalny system monitorowania suszy na obszarach rolniczych na Kujawach i w dolinie Noteci

Postery:

 1. Bogdan H. Chojnicki, Jürgen Augustyn, Janusz Olejnik - Ekstremalne stężenia dw utlenku węgla nad powierzchnią odwodnionych torfowisk
 2. Małgorzata Czarnecka, Robert Kalbarczyk - Sezonowa zmienność stężeń ditlenku siarki i ditlenku azotu na Pomorzu w zależności od warunków meteorologicznych
 3. Sławomir Iwański - Zastosowanie przestrzennego generatora danych meteorologicznych do szacowania zasobów wodnych gleby lekkiej dla lat suchych i mokrych
 4. Paweł Licznar - Propozycja metody przetwarzania danych pluwiometrycznych dla potrzeb projektowania i eksploatacji miejskich systemów odwodnienia
 5. Tomasz Rozbicki, Dariusz Gołaszewski, Bonifacy Łykowski - Wpływ budowy dzielnicy mieszkaniowej Ursynów na klimat lokalny
 6. Wacław Roguski, Wiesława Kasperska-Wołowicz, Leszek Łabędzki, Karolina Smarzyńska - Temperatura i wilgotność powietrza w okresie wegetacyjnym na wysokości 1,0 oraz 0,5 m w różnie uwilgotnionych siedliskach łąkowych

16.00 - 16.15 - Dyskusja
Od 16.15 - Sesja posterowa
19.00 - 23.00 - Uroczysta kolacja

Czwartek, 16 września 2005

9.00 - 21.00 - Wycieczka

Piatek, 16 września 2005

IV Sekcja: ODDZIAŁYWANIE EKSTREMALNYCH ZJAWISK POGODOWYCH

9.00 - 11.00

Prowadzący: prof. dr hab. Bożena Michalska

Referaty:

 1. Joanna Bubnowska, Edward Gąsiorek, Leszek Łabędzki, Elżbieta Musiał - Struktura bilansu cieplnego ziemniaka i pszenicy jarej w ekstremalnych warunkach opadowych na tle zmian bilansu cieplnego w wieloleciu
 2. Czesław Koźmiński, Bożena Michalska - Zmienność czynników meteorologicznych kształtujących pozimowe zapasy wody w glebie lekkiej w Polsce
 3. Andrzej Doroszewski - Krzewienie się żyta w niskich temperaturach w okresie jesienno-zimowym
 4. Leszek Łabędzki, Wiesława Kasperska-Wołowicz, Ewa Kanecka-Geszke - Uwilgotnienie siedlisk łąkowych w warunkach nawodnień w dolinie Górnej Noteci w latach o zróżnicowanych opadach
 5. Zbigniew Szwejkowski, Ewa Dragańska, Barbara Banaszkiewicz - Niedobory i nadmiary opadów w okresie wegetacji ziemniaka późnego i buraka cukrowego w Polsce północno-wschodniej w wieloleciu 1971-2000
 6. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Tadeusz Zawora - Niedobory i nadmiary opadów atmosferycznych w latach ekstremalnych na obszarze Polski (1971-2000)
 7. Elżbieta Wilgosz, Zenobiusz Dmowski, Lech Nowak - Wpływ sumy i rozkadu opadów na plonowanie pszenżyta ozimego w północnej części Polski
 8. Bogdan Bąk, Leszek Łabędzki- Związek między wskaźnikiem standaryzowanego opadu SPI i susza rolniczą na glebach o różnej retencji użytecznej

Postery:

 1. Barbara Banaszkiewicz, Ewa Dragańska, Zbigniew Szwejkowski - Nadmiary i niedobory opadowe dla upraw żyta i pszenicy ozimej w Polsce północno-wschodniej w latach 1971-2000
 2. Joanna Bubnowska, Edward Gąsiorek, Leszek Łabędzki, Elżbieta Musiał, Marian S. Rojek - Bilans cieplny lasu iglastego w latach o ekstremalnych opadach i jego wieloletnie zmiany w regionie Bydgoszczy i Wrocławia
 3. Ewa Dragańska, Zbigniew Szwejkowski, Barbara Banaszkiewicz - Niedobory i nadmiary opadów w okresie wegetacji grochu siewnego i bobiku w Polsce północno-wschodniej w wieloleciu 1971-2000
 4. Ludwika Martyniak - Weryfikacja modelu komputerowego CROPWAT 7.0 do szacowania redukcji plonu ziarna pszenicy jarej z wieloletnimi danymi empirycznymi na przykładzie gminy Kościelec, woj. wielkopolskie
 5. Elżbieta Wilgosz, Zenobiusz Dmowski, Lech Nowak - Wpływ sumy i rozkładu opadów na plonowanie pszenżyta ozimego w środkowej części Polski
 6. Elżbieta Wilgosz, Zenobiusz Dmowski, Lech Nowak - Wpływ sumy i rozkładu opadów na plonowanie pszenżyta ozimego w południowej części Polski

11.00 - 11.15 Dyskusja
11.15 - 11.30 Przerwa

V Sekcja: PRZECIWDZIAŁANIE EKSTREMALNYM ZJAWISKOM POGODOWYM I ICH SKUTKOM W ROLNICTWIE

11.30 - 12.30

Prowadzący: prof. dr hab. Lech Nowak

Referaty:

 1. Czesław Rzekanowski, Jacek Żarski, Stanisław Dudek, Stanisław Rolbiecki, Roman
  Rolbiecki - Nawadnianie jako sposób przeciwdziałania obniżkom plonów buraka cukrowego uprawianego na glebach lekkich w latach suchych
 2. Zdzisław Koszański, Stefan Friedrich, Cezary Podsiadło, Ewa Rumasz-Rudnicka, Stanisław Karczmarczyk - Wpływ nawadniania i nawożenia NPK na budowę morfologiczną, anatomiczną, aktywność niektórych procesów fizjologicznych oraz plonowanie truskawki
 3. Jacek Żarski, Stanisław Dudek, Czesław Rzekanowski - Zapobieganie skutkom posuch na przykładzie wieloletnich badań z deszczowaniem jęczmienia jarego
 4. Jan Szajda, Wenanty Olszta - Optymalny poziom wody gruntowej jako czynnik skutecznej ochrony zmeliorowanych ekosystemów torfowiskowych w okresach posusznych

Postery:

 1. Stanisław Rolbiecki, Roman Rolbiecki, Czesław Rzekanowski - Nawadnianie jako czynnik przeciwdziałający skutkom posuch w uprawie maliny na glebie piaszczystej
 2. Ewa Rumasz-Rudnicka, Zdzisław Koszański, Cezary Podsiadło - Wpływ nawadniania wodą o różnym zasoleniu na plonowanie cebuli zwyczajnej i selera korzeniowego

12.30 - 12.45 - Dyskusja
12.45 - 13.15 -Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji
13.15 - Obiad

Lista uczestników

Akademia Rolnicza Kraków

 1. dr Grzegorz Durło
 2. dr hab. Tadeusz Zawora
 3. dr Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek

Akademia Rolnicza Poznań

 1. dr Bogdan Chojnicki
 2. dr Jacek Leśny
 3. prof. dr hab. Janusz Olejnik

Akademia Rolnicza Szczecin

 1. dr hab. Małgorzata Czarnecka
 2. dr Eliza Kalbarczyk
 3. dr Robert Kalbarczyk
 4. prof. dr hab. Stanisław Karczmarczyk
 5. prof. dr hab. Zdzisław Koszański
 6. prof. dr hab. Bożena Michalska
 7. dr hab. Cezary Podsiadło
 8. dr Ewa Rumasz-Rudnicka

Akademia Rolnicza Wrocław

 1. mgr Małgorzata Biniak
 2. dr Krystyna Bryś
 3. dr Tadeusz Bryś
 4. mgr Joanna Bubnowska
 5. prof. dr hab. Zenobiusz Dmowski
 6. dr Edward Gąsiorek
 7. dr Sławomir Iwański
 8. prof. dr hab. Leszek Kuchar
 9. dr Paweł Licznar
 10. dr hab. Elżbieta Musiał
 11. prof. dr hab. Lech Nowak
 12. prof. dr hab. Marian Rojek
 13. dr hab. Andrzej Żyromski

SGGW Warszawa

 1. dr Dariusz Gołaszewski
 2. dr Tomasz Rozbicki

Instytut Rolniczy Zamość

 1. dr Andrzej Samborski


ATR Bydgoszcz

 1. dr hab. Ewa Jendrzejczak

IMGW O/Gdynia

 1. mgr Anna Strzelczak

IMUZ

 1. doc. dr hab. Ludwika Martyniak
 2. doc. dr hab. Jan Szajda

IUNG Puławy

 1. dr Gustaw Demidowicz
 2. dr Andrzej Doroszewski
 3. dr Jerzy Kozyra
 4. mgr Katarzyna Mizak

Uniwersytet Jagielloński Kraków

 1. dr Anita Bokwa
 2. mgr Krzysztof Matuszyk

Uniwersytet Szczeciński

 1. prof. dr hab. Czesław Koźmiński

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn

 1. dr Barbara Banaszkiewicz
 2. mgr inż. Iwona Cymes
 3. dr Ewa Dragańska
 4. dr hab. Jan Grabowski
 5. mgr inż. Monika Panfil
 6. prof. dr hab. Zbigniew Szwejkowski

Uniwersytet Warszawski

 1. dr Elwira Żmudzka

 

Organizatorzy - IMUZ

 1. mgr inż. Bogdan Bąk
 2. mgr inż. Ewa Kanecka-Geszke
 3. dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz
 4. doc. dr hab. Leszek Łabędzki
 5. mgr Karolina Smarzyńska
 6. mgr inż. Anna Stasiulewicz
 7. prof. dr hab. Wacław Roguski

Organizatorzy - ATR

 1. dr Stanisław Dudek
 2. dr Bogdan Grzelak
 3. mgr Renata Kuśmierek
 4. dr Jerzy Peszek
 5. dr Roman Rolbiecki
 6. dr hab. Stanisław Rolbiecki
 7. prof. dr hab. Czesław Rzekanowski
 8. prof. dr hab. Jacek Żarski

powrót